Uchwały


Uchwała zarządu nr 607/247/V/2018
w sprawie
zawarcia Aneksu do Porozumienia z Miastem i Gminą Pilica

na podstawie
art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zmianami), art. 19 ust. 2 pkt 2 i ust.4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2222 z późn. zmianami), uchwały Sejmiku II/51/23/2006 z 28.08.2006 r. w sprawie powierzania Gminom lub Powiatom niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich

Uchwała zarządu nr 586/247/V/2018
w sprawie
powołania komisji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.), art. 15 ust. 2a, 2b, 2d-f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 450), Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/46/7/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie: przyjęcia Programu współpracy samorządu województwa śląskiego organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

Uchwała zarządu nr 569/247/V/2018
w sprawie
nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.02.00-24-0286/17-002 złożonego przez ALBATROS Myjnie Sp. z o.o. w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16.

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm.) art. 55 pkt. 1, art. 57 ust 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.)


Uchwała zarządu nr 567/247/V/2018
w sprawie
uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.02.00-24-024D/17-002 złożonego przez MEDYK Sp. z o.o. w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm.), art. 55 pkt. 1, art. 57 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.)

Uchwała zarządu nr 596/247/V/2018
w sprawie
Ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2018 roku pod nazwą: „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym”.

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2237 z późn. zm.).

Uchwała zarządu nr 570/247/V/2018
w sprawie
uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku WND-RPSL.03.02.00-24-00BE/17-002 złożonego przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno –Handlowo - Usługowe Szkło – Serwice Piotr Zwaka w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16.

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2096 z późn. zm.), art. 55 pkt. 1, art. 57 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.)

Uchwała zarządu nr 610/247/V/2018
w sprawie
zaakceptowania propozycji komisji Nagrody Teatralnej „Złote Maski” w województwie śląskim dotyczących nominowanych i laureatów nagrody za rok 2017

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm.),, art. 7a ustawy z dnia z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 862) w związku z § 5 Regulaminu przyznawania Nagrody Teatralnej „Złote Maski” w województwie śląskim stanowiącego załącznik nr 7 do uchwały Nr IV/22/12/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie ustanowienia nagród Marszałka Województwa Śląskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Uchwała zarządu nr 563/247/V/2018
w sprawie
nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny formalnej wniosku WND-RPSL.01.02.00-24-08DB/17-001 złożonego przez JURA PRZEMYSŁAW CAPITAL EUROPEJSKI CONSULTING INWESTYCYJNY w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-008/17.

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2096 z późn. zm.), art. 55 pkt. 1, art. 57 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.)