Uchwały

Uchwała zarządu nr 1060/257/V/2018
w sprawie
zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2018 rok

na podstawie
art. 41 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 247 ust. 1 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2017., poz. 2077 ze zm.) w związku z § 9 pkt 2 Uchwały Nr V/48/2/2018 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok.


Uchwała zarządu nr 1032/256/V/2018
w sprawie
zawarcia Porozumienia z Gminą Psary

na podstawie
art. 41 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2096 z późn. zm.), art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2222 z późn. zm.), oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

Uchwała zarządu nr 1023/256/V/2018
w sprawie
rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w 2018 roku w ramach „Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS”

na podstawie
art. 41 ust. 1, art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2237 z późn. zm.).

Uchwała zarządu nr 1025/256/V/2018
w sprawie
rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w 2018 roku pod nazwą: „Wsparcie działań promujących zdrowie z zakresu: - profilaktyki otyłości i nadwagi, - profilaktyki chorób płuc ze s

na podstawie
art. 41 ust. 1, art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1, w związku z art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2237 z późn. zm.).

Uchwała zarządu nr 1054/256/V/2018
w sprawie
zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2018 rok

na podstawie
art. 41 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 247 ust. 1 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2017., poz. 2077 ze zm.) w związku z § 9 pkt 2 Uchwały Nr V/48/2/2018 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok.

Uchwała zarządu nr 1029/256/V/2018
w sprawie
powołania komisji konkursowej opiniującej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na wyłonienie podmiotu koordynującego organizację spotkania Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w 2018 roku

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.), art. 15 ust. 2a, 2b, 2d, 2e i 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 450) oraz uchwała Nr V/46/7/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Uchwała zarządu nr 1030/256/V/2018
w sprawie
zawarcia z Miastem Chorzów umowy dotyczącej przekazania Województwu Śląskiemu w 2018 roku dotacji celowej z przeznaczeniem dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach Filii w Chorzowie na zakup bieżącej literatury pedagogiczn

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm.), art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077z późn. zm.).

Uchwała zarządu nr 1036/256/V/2018
w sprawie
przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej przy ul. Krakowskiej 30 w Bielsku-Białej oraz przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony 10 lat na rzecz pod

na podstawie
art. 41 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art . 25d ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)

Uchwała zarządu nr 1027/256/V/2018
w sprawie
pozytywnego zaopiniowania wniosku o wpis ośrodka o nazwie: Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „Bucze” w Górkach Wielkich Sp. z o. o., ul. Harcerska 31, 43-436 Górki Wielkie do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjn

na podstawie
art. 14 ust 1 pkt 2 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm.), art. 10 d ust. 2 oraz art. 35 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 511), § 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r., Nr 230, poz. 1694).