Uchwały

Uchwała zarządu nr 2669/230/V/2017
w sprawie
przeznaczenia do oddania w najem lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Nowy Świat 23 w Rabce-Zdroju w trybie przetargu ustnego nieograniczonego i ustalenia stawki wywoławczej w przetargu, na czas nieoznaczony.

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2096), w związku z art. 13 ust.1 oraz art. 25d ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), §4 ust. 1, §8 ust. 1 i §10 załącznika do uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr II/48/15/2006 z dnia 22 maja 2006 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład publicznego zasobu mieszkaniowego Województwa Śląskiego (tekst jednolity: Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2015 r., poz. 1756)


Uchwała zarządu nr 2675/230/V/2017
w sprawie
przystąpienia do zawarcia z Kolejami Śląskimi Sp. z o.o. Aneksu nr 3 do Porozumienia wykonawczego nr 2 na rok 2017 do umowy nr 2892/KT/2015 z dnia 15.12.2015 r. o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pas

na podstawie
art. 14 ust.1 pkt 10 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2096) w związku z art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2136).


Uchwała zarządu nr 2645/230/V/2017
w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Zakrzewskiej-Zamorze – dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach

na podstawie
art. 41 ust. 1 i art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r. poz. 2096); § 2 ust. 2 uchwały Nr V/31/1/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017-2030, z późniejszymi zmianami

Uchwała zarządu nr 2640/230/V/2017
w sprawie
wydania decyzji o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w przedmiocie zwrotu nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania przez POKOLENIE otrzymanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pn. ,,Mała szkoła dla wielkich ludzi” w ra

na podstawie
art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 oraz art. 46 ust. 2a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2096), art. 207 ust. 1 oraz ust. 9 pkt 1, art. 60 pkt 6 w zw. z art. 61 ust. 1 pkt 2 oraz w zw. z art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), art. 104 i 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.), § 15 umowy nr UDA-RPSL.11.01.04-24-011B/15-00 z dnia 13 września 2016 r. o dofinansowanie projektu pn. „Mała szkoła dla wielkich ludzi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z aneksem

Uchwała zarządu nr 2683/230/V/2017
w sprawie
przyjęcia wykazu umów wieloletnich, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Województwa Śląskiego i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

na podstawie
art. 41 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2096) w związku z art. 228 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) i § 3 Uchwały Nr V/42/4/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 września 2017 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017-2030.

Uchwała zarządu nr 2642/230/V/2017
w sprawie
rozwiązania, na wniosek Beneficjenta umowy o dofinansowanie projektu

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2096); art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1460 późn. zm); § 35 Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 nr UDA-RPSL.11.01.02-24-0481/16-00, zawartej w dniu 16 marca 2017 roku wraz z aneksem nr UDA-RPSL.11.01.02-24-0481/16-01 zawartym w dniu 20 czerwca 2017 roku.

Uchwała zarządu nr 2670/230/V/2017
w sprawie
przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości oznaczonej jako działka nr 4322/13, położonej w Rabce-Zdroju, na czas oznaczony 3 lat.

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2096) oraz art. 13 ust. 1 i art. 25d ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)

Uchwała zarządu nr 2680/230/V/2017
w sprawie
w sprawie: Przyjęcia zaktualizowanej „Książki procedur” KP-611-475-ARiMR/3/z - Obsługa wniosku o dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 &#

na podstawie
art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2096); art. 6 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 10 lipca 2015 roku o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1267); § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b), § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a) oraz § 2 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez samorząd województwa zadań instytucji zarządzającej Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” oraz warunków finansowania samorządu województwa w związku z wykonywaniem tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1768).