Uchwały

Uchwała zarządu nr 2108/222/V/2017
w sprawie
przyjęcia Regulaminu dokonywania oceny projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn.zm.); art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2; art. 37 ust. 1 i 2; art. 38-39; art. 43-45; art.68a Ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn.zm.).

Uchwała zarządu nr 2142/222/V/2017
w sprawie
wystąpienia do Sądu Rejonowego w Myszkowie I Wydział Cywilny z wnioskiem o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.) w związku z art. 133 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), art. 6932 Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1822 z późn. zm.)


Uchwała zarządu nr 2129/222/V/2017
w sprawie
ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 9 znajdującego się w budynku mieszkalnym położonym w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 47, 49, w części budynku oznaczonej nr 49, wraz z udziałem w nieruc

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 d, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późń. zm.), art. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1892 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 2 oraz § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 1490).

Uchwała zarządu nr 2156/222/V/2017
w sprawie
przyjęcia treści ogłoszenia o naborze wniosków o Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury: artystyczne, dla młodych twórców, za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury oraz za wybitne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zabytków na rok

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.) oraz art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 862), w związku z uchwałą Nr IV/22/12/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie ustanowienia nagród Marszałka Województwa Śląskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury