Uchwały

Uchwała zarządu nr 60/237/V/2018
w sprawie
nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.02.00-24-01BE/17-002 złożonego przez „GEOMORR” Piotr Marecik, Michał Bednarz, Łukasz Wdowczyk Sp. J. w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2096), art. 55 pkt. 1, art. 57 ust 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.)

Uchwała zarządu nr 55/237/V/2018
w sprawie
nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.02.00-24-0005/17-002 złożonego przez PW PLASTIC Sp. z o.o. w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2096), art. 55 pkt. 1, art. 57 ust 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.)

Uchwała zarządu nr 54/237/V/2018
w sprawie
nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.02.00-24-011G/17-002 złożonego przez: PAWEŁCZAK - SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA Sp. z o.o., w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2096), art. 55 pkt. 1, art. 57 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.)

Uchwała zarządu nr 59/237/V/2018
w sprawie
uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.02.00-24-01DF/17-002 złożonego przez PPHU "KROPKA" S.C. JOANNA i ARTUR SUFRANEK w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2096), art. 55 pkt. 1, art. 57 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.)

Uchwała zarządu nr 51/237/V/2018
w sprawie
nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny wniosku nr WND-RPSL.11.03.00-24-02CC/16-001 złożonego przez Ośrodek Szkolenia Spawaczy WELDER s.c w ramach konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2096), art. 55 pkt. 1, art. 57 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.).

Uchwała zarządu nr 58/237/V/2018
w sprawie
nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny formalnej wniosku nr WND-RPSL.03.02.00-24-01BB/17-002 złożonego przez INSPIRATION POINT SPÓŁKA AKCYJNA w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.), art. 55 pkt. 1, art. 57 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.)

Uchwała zarządu nr 52/237/V/2018
w sprawie
uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.02.00-24-0184/17-002 złożonego przez Izabelę Zielasko Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Potok w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2096), art. 55 pkt. 1, art. 57 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.)

Uchwała zarządu nr 87/237/V/2018
w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy przez Okręgowy Szpital Kolejowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Katowicach budynku hotelu pielęgniarek wraz z gruntem na czas oznaczony 3 lat.

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r, poz. 1638 z późn. zm.)

Uchwała zarządu nr 77/237/V/2018
w sprawie
przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącego zaliczenia odcinka drogi powiatowej na terenie Gminy Pawłowice do kategorii dróg wojewódzkich.

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.), art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.).

Uchwała zarządu nr 67/237/V/2018
w sprawie
rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.09.01.06-IZ.01-24-158/17 dla Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty OPS i PCPR Działania 9.1 Aktywna integracja, Osi priorytetowej IX Włączenie spo

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096); art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2; art. 38 ust. 1 pkt 1; art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.) w zw. z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1475).