Uchwały

Uchwała zarządu nr 2131/222/V/2017
w sprawie
w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Renacie Rytel – głównemu specjaliście w referacie kontroli PROW Wydziału Terenów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego

na podstawie
art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zmianami), art. 6 ust.1 pkt. 2, ust. 2a, art. 20 ust. 1, art. 22 ust. 1 oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1387. z pózn. zmianami); Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ( Dz. U. z 2007 r., Nr 101, poz. 684 ).

Uchwała zarządu nr 2152/222/V/2017
w sprawie
zaopiniowania wniosku Prezesa Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Katowicach Oddziału w Pyrzowicach dotyczącego inwestycji pn.: „Budowa infrastruktury technicznej dla potrzeb bazy General Aviation”

na podstawie
art.14 ust.1 pkt.7 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1122)

Uchwała zarządu nr 2114/222/V/2017
w sprawie
zatwierdzenia List ocenionych projektów zawierających wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16 dla Działania 3.2. Innowacje w MŚP Oś priorytetowa 3. Konkurencyjność MŚP Reg

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2 i art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.), §1 ust. 1 lit. d oraz §2 ust. 1 pkt 1) i 2) Porozumienia w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Nr 8/RR/2015 z dnia 16 marca 2015 roku z późn. zm.

Uchwała zarządu nr 2138/222/V/2017
w sprawie
przyjęcia od Lidl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa darowizny prawa własności nieruchomości gruntowych związanych z przebudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 913 w miejscowości Psary

na podstawie
art. 41 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.), art. 25d ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 i 2 Zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Województwa Śląskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 23 maja 2016r. poz. 2845).

Uchwała zarządu nr 2146/222/V/2017
w sprawie
wystąpienia do Sądu Rejonowego w Myszkowie I Wydział Cywilny z wnioskiem o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.) w związku z art. 133 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), art. 6932 Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1822 z późn. zm.)

Uchwała zarządu nr 2147/222/V/2017
w sprawie
wydania opinii

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /Dz. U. z 2016r. poz. 486 z późn. zm./ oraz art. 11b ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1496/

Uchwała zarządu nr 2148/222/V/2017
w sprawie
wydania opinii

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /Dz. U. z 2016r. poz. 486 z późn. zm./ oraz art. 11b ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1496/

Uchwała zarządu nr 2128/222/V/2017
w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, na czas oznaczony 3 lat.

na podstawie
art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.) w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.)