Uchwały

Uchwała zarządu nr 853/253/V/2018
w sprawie
uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.04.01.02-24-056C/17-003 złożonego przez: Gminę Janów, w ramach konkursu nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-110/16

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm.), art. 55 pkt. 1, art. 57 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.)

Uchwała zarządu nr 874/253/V/2018
w sprawie
rozwiązania na wniosek Beneficjenta umowy o dofinansowanie projektu

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2096), art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1460 z późn. zm.) oraz § 29 umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.08.03.02-24-080A/16-00.

Uchwała zarządu nr 885/253/V/2018
w sprawie
zawarcia umowy dotacji z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 114 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 160 z późn. zm.).

Uchwała zarządu nr 886/253/V/2018
w sprawie
odmowy wyrażenia zgody na cesję wierzytelności przedsiębiorstwa „Natalia” S.C. Bogusława Poloczek, Ryszard Poloczek względem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm).

Uchwała zarządu nr 910/253/V/2018
w sprawie
akceptacji sprawozdań z wykonania zadań publicznych Województwa Śląskiego realizowanych przez Wydział Dialogu w 2017 roku.

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.), art. 33 ust. 1 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), Uchwała nr 793/251/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 03.04.2018 r. w sprawie: przyjęcia „Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Śląskiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym.”

Uchwała zarządu nr 893/253/V/2018
w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa Pani Wioletcie Terelak – inspektorowi w referacie administrowania i obrotu nieruchomościami Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 25d ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)

Uchwała zarządu nr 900/253/V/2018
w sprawie
udzielenia bonifikaty od cen nieruchomości położonych w Kłobucku przy ul. Żółkiewskiego nr 24 i nr 26 sprzedawanych bezprzetargowo na rzecz ich najemców, stanowiących własność Województwa Śląskiego.

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm.), art. 67 ust. 3, art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) w związku z § 11 ust.1 pkt 2 Zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Województwa Śląskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 r. poz. 2845 z późń. zm.)

Uchwała zarządu nr 844/253/V/2018
w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie i objęcia przez Województwo Śląskie akcji nowej emisji.

na podstawie
art. 41 ust. 1 i 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 1 Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/31/7/2013 z 25.02.2013 r. w sprawie: określania zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Województwo Śląskie (z późn. zm.).

Uchwała zarządu nr 848/253/V/2018
w sprawie
uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.05.05.00-24-0533/17-002 złożonego przez Gminę Ciasna w ramach konkursu nr RPSL.05.05.00-IZ.01-24-157/17

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm.), art. 55 pkt. 1, art. 57 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.)

Uchwała zarządu nr 865/253/V/2018
w sprawie
nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.11.01.02-24-073D/17-001 złożonego przez Jastrzębie-Zdrój - Miasto na Prawach Powiatu w ramach konkursu nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-170/17

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm.), art. 55 pkt. 1, art. 57 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.)