Uchwały


Uchwała zarządu nr 2136/222/V/2017
w sprawie
zaopiniowania dokumentów: „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Jasienica” oraz „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gmin

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 486, z późn. zm.) w związku z art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 220, z późn. zm.)


Uchwała zarządu nr 2132/222/V/2017
w sprawie
w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Renacie Rytel – głównemu specjaliście w referacie kontroli PROW Wydziału Terenów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego

na podstawie
art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zmianami), art. 6 ust. 3 pkt. 3 i ust. 4 pkt. 1 lit. c i pkt. 2, art. 46 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 562 z późn. zmianami); Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 kwietnia 2015r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 545).

Uchwała zarządu nr 2134/222/V/2017
w sprawie
w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Anicie Nastalskiej – głównemu specjaliście w referacie wdrażania PROW Wydziału Terenów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego

na podstawie
art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zmianami), art. 6 ust.1 pkt. 2, ust. 2a, art. 20 ust. 1, art. 22 ust. 1 oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1387. z pózn. zmianami); Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ( Dz. U. z 2007 r., Nr 101, poz. 684 ).

Uchwała zarządu nr 2110/222/V/2017
w sprawie
przyjęcia Programu Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2020+ wraz z podsumowaniem i uzasadnieniem

na podstawie
art. 14 ust. 1 pkt 11, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.), art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1376 z późn. zm.), art. 42 pkt 2, art. 43, art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)

Uchwała zarządu nr 2141/222/V/2017
w sprawie
wystąpienia do Sądu Rejonowego w Myszkowie I Wydział Cywilny z wnioskiem o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.) w związku z art. 133 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), art. 6932 Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1822 z późn. zm.)

Uchwała zarządu nr 2137/222/V/2017
w sprawie
przyjęcia od Gminy Psary darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej związanej z przebudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 913 w miejscowości Psary

na podstawie
art. 41 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.), art. 25d ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 i 2 Zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Województwa Śląskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 23 maja 2016r. poz. 2845).


Uchwała zarządu nr 2144/222/V/2017
w sprawie
wystąpienia do Sądu Rejonowego w Myszkowie I Wydział Cywilny z wnioskiem o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.) w związku z art. 133 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), art. 6932 Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1822 z późn. zm.)