Uchwały


Uchwała zarządu nr 595/247/V/2018
w sprawie
Ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), których cele statuto

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2237 z późn. zm.).

Uchwała zarządu nr 589/247/V/2018
w sprawie
zaopiniowania dokumentu: „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Cieszyn”

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2096, z późn. zm.) w związku z art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 220, z późn. zm.)

Uchwała zarządu nr 580/247/V/2018
w sprawie
wyrażenia zgody na przystąpienie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach do Programu Erasmus+ w ramach Akcji 2. Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk, Partnerstwa strategiczne w sektorze Edukacja dorosłych, edycja 2018 oraz udzielenia pełnom

na podstawie
art. 41 ust. 1 oraz art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 2096 z późn. zm.), art. 8 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1065 z późn. zm.), art. 23 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013r. ustanawiające „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylające decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE (Dz. U. Unii Europejskiej L 347/50 z 20 grudnia 2013r.)

Uchwała zarządu nr 593/247/V/2018
w sprawie
zawarcia umowy dotacji z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 114 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 160 z późn. zm.).

Uchwała zarządu nr 604/247/V/2018
w sprawie
przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącego zaliczenia odcinka drogi powiatowej nr 4105 S na terenie Gminy Pawłowice do kategorii dróg wojewódzkich

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 ze zm.), art. 6 ust. 2 oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm.).

Uchwała zarządu nr 565/247/V/2018
w sprawie
uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.02.00-24-029A/17-002 złożonego przez „INTER-TRANS I” Transport Drogowy s.c. w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm.), art. 55 pkt. 1, art. 57 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.)

Uchwała zarządu nr 578/247/V/2018
w sprawie
rozwiązania umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.10.02.02-24-011D/17-00 z 29 grudnia 2017 r. dla projektu pn. „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Gminie Myszków”, którego beneficjentem jest Gmina Myszków, złożonego w ramach naboru nr RPSL.10.02.

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity: Dz. U z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.).

Uchwała zarządu nr 588/247/V/2018
w sprawie
ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 2096 z późn. zm.), art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. 2016r. poz. 1817 z poźn.zm.),Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr V/46/7/2017 roku z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

Uchwała zarządu nr 603/247/V/2018
w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Stule – dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie

na podstawie
art. 41 ust. 1 i art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm.), § 2 ust. 2 uchwały Nr V/48/1/2018 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2018-2030