Uchwały

Uchwała zarządu nr 1226/261/V/2018
w sprawie
zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji szczegółowego planu wydatków inwestycyjnych na 2017 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U z 2018, poz. 913), w związku z § 6 ust.3 pkt 4 Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie (nadany Uchwałą Nr V/41/12/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r.).

Uchwała zarządu nr 1188/261/V/2018
w sprawie
uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych wniosku nr WND-RPSL.08.01.01-24-07B3/17-001 złożonego przez: Polcargo-Gliwice Sp. z o.o., w ramach konkursu nr RPSL.08.01.01-IZ.01-24-188/17

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 913), art. 55 pkt. 1, art. 57 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.)

Uchwała zarządu nr 1186/261/V/2018
w sprawie
uwzględnienia protestu dotyczącego oceny formalnej wniosku nr WND-RPSL.04.03.02-24-0473/17-002 złożonego przez Miasto Rydułtowy w ramach konkursu nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 913), art. 55 pkt. 1, art. 57 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.)

Uchwała zarządu nr 1195/261/V/2018
w sprawie
przyznania dofinansowania ze środków PFRON kosztów bieżącej działalności Chorzowskiego Zakładu Aktywności Zawodowej, którego Organizatorem jest Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym z siedzibą w Chorzowie

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 913), w związku z art. 35 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 511) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 850)

Uchwała zarządu nr 1196/261/V/2018
w sprawie
przyznania dofinansowania z budżetu Województwa Śląskiego do bieżącej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej Fundacji „Nadzieja-Dzieci” w Zabrzu

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 913), w związku z art. 35 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 511) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 850)


Uchwała zarządu nr 1204/261/V/2018
w sprawie
zwiększenia kwoty środków przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie oraz zmiany Listy ocenionych projektów w ramach konkursu RPSL.09.02.06-IZ.01-24-183/17 Moduł II dla Poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs (typ projektu 1

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 913); art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2; art. 38 ust. 1 pkt 1 oraz art. 46 ust.1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.) w zw. z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1475).

Uchwała zarządu nr 1205/261/V/2018
w sprawie
rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.09.02.03-IZ.01-24-198/17

na podstawie
41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 913); art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2; art. 38 ust. 1 pkt 1; art. 41 ust. 2 pkt. 6 i pkt. 10 oraz ust. 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.) w zw. z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1475).

Uchwała zarządu nr 1216/261/V/2018
w sprawie
rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-209/17

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 913); art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2; art. 38 ust. 1 pkt 1; art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.) w zw. z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1475).

Uchwała zarządu nr 1217/261/V/2018
w sprawie
zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-209/17

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 913); art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2; art. 38 ust. 1 pkt 1; art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.) w zw. z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1475).