Uchwały


Uchwała zarządu nr 2639/230/V/2017
w sprawie
wydania decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wykorzystanego z naruszeniem procedur i określenia terminu, od którego nalicza się odsetki

na podstawie
art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 oraz art. 46 ust. 2a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2096), art. 207 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 9 pkt 1, art. 60 pkt 6 w zw. z art. 61 ust. 1 pkt 2 oraz w zw. z art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.), § 15 umowy nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0112/15-00 z dnia 17 sierpnia 2016 r. o dofinansowanie projektu pn. „Energia edukacji – kompleksowy program rozwojowy Gimnazjum nr 5 i Gimnazjum nr 9 w Jaworznie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z aneksem


Uchwała zarządu nr 2634/230/V/2017
w sprawie
przyjęcia aktualizacji stawek wynagrodzeń dla ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096),), art. 68a ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm)Uchwała zarządu nr 2664/230/V/2017
w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego spółki Stadion Śląski Sp. z o.o. z kwoty 239.612.000 zł do kwoty 249.911.100 zł.

na podstawie
art. 41 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2096) oraz § 2 ust.1 i §3 ust.1 Uchwały Nr IV/31/7/2013 z późn. zm. Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Województwo Śląskie.

Uchwała zarządu nr 2667/230/V/2017
w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie przez Muzeum Śląskie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności budynku położonego w Katowicach przy Alei Wojciecha Korfantego 3

na podstawie
Art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2096) oraz art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 862)

Uchwała zarządu nr 2673/230/V/2017
w sprawie
zmiany treści załącznika nr 15b do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 597/356/II/2006 z dnia 06.04.2006 r. w sprawie nadania numeracji dróg powiatowych na terenie Powiatu Wodzisławskiego

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2096/; art. 10 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm./

Uchwała zarządu nr 2676/230/V/2017
w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa Panu Jerzemu Żurek – wójtowi Gminy Konopiska reprezentującemu Gminę Konopiska z siedzibą w Konopiskach przy ul. Lipowej 5

na podstawie
art. 41 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2096); art. 19 ust. 2 pkt. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2222) w nawiązaniu do uchwały Sejmiku II/51/23/2006 z 28.08.2006 r. w sprawie powierzania Gminom lub Powiatom niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich