Uchwały


Uchwała zarządu nr 1010/256/V/2018
w sprawie
wydania postanowienia o odmowie powołania i przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego rewidenta księgowego w sprawie odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania „NERON” Sp. z o.o. z siedzibą w Myszkowie (dawniej: „DOMEX” Sp. z o

na podstawie
art. 75 § 1, art. 78 § 1 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1257), art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm.) w zw. z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1376 z późn. zm.)


Uchwała zarządu nr 1028/256/V/2018
w sprawie
powołania komisji konkursowej opiniującej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji ekologicznej z uwzględnieniem polityki antysmogowej, które będą realizowane w 2018 roku

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.), art. 15 ust. 2a, 2b, 2d, 2e i 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 450) oraz uchwała Nr V/46/7/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Uchwała zarządu nr 1001/256/V/2018
w sprawie
uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.11.03.00-24-041A/17-001 złożonego przez Marian Fijołek – BB Building Business w ramach konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-030/17

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm.), art. 55 pkt. 1, art. 57 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.)

Uchwała zarządu nr 1002/256/V/2018
w sprawie
nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.11.03.00-24-03DH/17-001 złożonego przez Paulina Szilistowska Przedsiębiorstwo Usługowe „HARISPAL” w ramach konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-030/17

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm.), art. 55 pkt. 1, art. 57 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.)

Uchwała zarządu nr 1038/256/V/2018
w sprawie
obciążenia nieruchomości stanowiących własność Województwa Śląskiego położonych w Rybniku w rejonie ul. Gliwickiej służebnością gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu

na podstawie
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 121, z późn. zm.).

Uchwała zarządu nr 1004/256/V/2018
w sprawie
uwzględnienia protestu dotyczącego oceny formalnej wniosku WND-RPSL.01.02.00-24-0850/17-001 złożonego przez Ivolve Sp. o.o. w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-008/17

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2096 z późn. zm.), art. 55 pkt. 1, art. 57 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.)

Uchwała zarządu nr 1045/256/V/2018
w sprawie
Zatwierdzenia honorarium dla Pana Roberta Talarczyka dyrektora Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach za reżyserię spektaklu „Himalaje” Dariusza Kortko, Marcina Pietraszewskiego i Artura Pałygi na scenie Teatru Śląskiego

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.), a także Zasad zatwierdzania honorariów dyrektorów instytucji artystycznych wpisanych do „Rejestru instytucji kultury, których organizatorem jest Województwo Śląskie” za wykonanie zadań pracownika artystycznego przyjętych uchwałą nr 1275/122/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 21.06.2016 r.

Uchwała zarządu nr 1046/256/V/2018
w sprawie
przyjęcia i zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Śląskiego sprawozdania z działalności w 2017 roku Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska.

na podstawie
art. 41 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2096 ze zm.), w związku z § 7 ust. 5 Statutu Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, nadanego Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr I/51/5/2002 z dnia 17 czerwca 2002 r.