Uchwały

Uchwała zarządu nr 1033/256/V/2018
w sprawie
zawarcia Aneksu z Gminą Istebna

na podstawie
art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zmianami), art. 19 ust. 2 pkt 2 i ust.4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2222 z późn. zmianami), uchwały Sejmiku II/51/23/2006 z 28.08.2006 r. w sprawie powierzania Gminom lub Powiatom niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich

Uchwała zarządu nr 1034/256/V/2018
w sprawie
przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany Uchwały nr V/42/7/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18.09.2017 r.

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.), art. 6 ust. 2 oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.).

Uchwała zarządu nr 1005/256/V/2018
w sprawie
nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny formalnej wniosku WND-RPSL.01.02.00-24-085D/17-001 złożonego przez NEGGO.PL Sp. z o.o. w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-008/17

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2096 z późn. zm.), art. 55 pkt. 1, art. 57 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.)

Uchwała zarządu nr 1009/256/V/2018
w sprawie
wydania decyzji utrzymującej w mocy decyzję Zarządu Województwa Śląskiego nr 253/FR/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r. zobowiązującą Beneficjenta – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej do zwrotu dofinans

na podstawie
art. 104 i art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm), art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm.), art. 207 ust. 1 pkt 2 i ust. 9 pkt 1 i ust. 12a pkt 1 w zw. z art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz w zw. z art. 25 pkt 1 i art. 26 ust. 1 pkt 15 i 15a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1376 z późn. zm.), art. 2 pkt 7 i art. 98 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. U. UE. L Nr 210 z 2006 r., str. 25 z późn. zm.) w zw. z art. 152 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE. L Nr 347 z 2013 r., str. 320)


Uchwała zarządu nr 1024/256/V/2018
w sprawie
rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w 2018 roku pn.: „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym”

na podstawie
art. 41 ust. 1, art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1, w związku z art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2237 z późn. zm.).

Uchwała zarządu nr 1026/256/V/2018
w sprawie
umorzenia wierzytelności Województwa Śląskiego z tytułu pożyczek udzielonych Okręgowemu Szpitalowi Kolejowemu w Katowicach - s.p.z.o.z. umowami nr: 3094 / ZD / 2011 z 8 listopada 2011 roku 2936 / ZD / 2015 z 22 grudnia 2015 roku.

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 2096 z późn. zm.), art. 59 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz.2007 z późn. zm) w związku z § 5 ust. 1 pkt 1) Zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg, przyjętych Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/44/4/2017 z dnia 16 października 2017 roku.

Uchwała zarządu nr 1043/256/V/2018
w sprawie
podjęcia decyzji o dofinansowaniu zadań zgłoszonych do otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie wzmacniania współpracy sieciowej na Szlaku Zabytków Techniki w 2018 r.

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 450) oraz Programu współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018, przyjętego Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr V/46/7/2017 z 20 listopada 2017 r.


Uchwała zarządu nr 1039/256/V/2018
w sprawie
ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż 3 samodzielnych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku nr 9 położonym w Rybniku przy ul. Gliwickiej 33

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 d, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.), art. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 716) oraz § 4 ust. 2 oraz § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).