Uchwały

Uchwała zarządu nr 2107/222/V/2017
w sprawie
przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolon

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 486), art. 5a ust.1 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).


Uchwała zarządu nr 2162/222/V/2017
w sprawie
zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok

na podstawie
art. 41 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.) oraz art. 247 ust. 1 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) w związku z § 9 pkt 2 Uchwały Nr V/31/2/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok.


Uchwała zarządu nr 2155/222/V/2017
w sprawie
ustalenia liczby i wysokości Nagród Marszałka Województwa Śląskiego: artystycznej, dla młodych twórców, za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury oraz za wybitne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zabytków

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.) oraz art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 862), w związku z uchwałą Nr IV/22/12/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie ustanowienia nagród Marszałka Województwa Śląskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Uchwała zarządu nr 2133/222/V/2017
w sprawie
w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Anicie Nastalskiej – głównemu specjaliście w referacie wdrażania PROW Wydziału Terenów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego

na podstawie
art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zmianami), art. 6 ust. 3 pkt. 3 i ust. 4 pkt. 1 lit. c i pkt. 2, art. 46 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 562 z późn. zmianami); Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 kwietnia 2015r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 545).

Uchwała zarządu nr 2139/222/V/2017
w sprawie
zawarcia aneksu nr 1 do umowy z Gminą Myszków

na podstawie
art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.), art. 6 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1453) i art. 220 i 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016. Poz. 1870 z późn. zm.)

Uchwała zarządu nr 2143/222/V/2017
w sprawie
wystąpienia do Sądu Rejonowego w Myszkowie I Wydział Cywilny z wnioskiem o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.) w związku z art. 133 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), art. 6932 Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1822 z późn. zm.)

Uchwała zarządu nr 2145/222/V/2017
w sprawie
wystąpienia do Sądu Rejonowego w Myszkowie I Wydział Cywilny z wnioskiem o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.) w związku z art. 133 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), art. 6932 Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1822 z późn. zm.)

Uchwała zarządu nr 2149/222/V/2017
w sprawie
wydania opinii

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /Dz. U. z 2016r. poz. 486 z późn. zm./ oraz art. 11b ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1496/