Uchwały

Uchwała zarządu nr 286/121/II/2004
w sprawie
pozytywnego zaopiniowania honorarium dla Pana Henryka Baranowskiego dyrektora naczelnego i artystycznego Teatru Śląskiego w Katowicach za reżyserię spektaklu pt. „Dzielenie przez zero” Anny Janyskiej

na podstawie
Na podstawie art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1590 z późn. zm.), w związku z Uchwałą nr 1976 / 300/ 2001 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 13. 12. 2001r. w sprawie wprowadzenia Zasad wynagradzania za prace dyrektorów i zastępców dyrektorów instytucji kultury oraz dyrektora Instytucji Filmowej „Silesia - Film,” dla których to instytucji organizatorem jest Województwo Śląskie.


Uchwała zarządu nr 276/121/II/2004
w sprawie
określenia: „Zasad dofinansowywania zadań w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwa publicznego Województwa Śląskiego od 01.06.2004 roku do 15.12.2004 roku”.

na podstawie
Na podstawie: art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1590 z późn.zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. publicznego działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 z 2003 r. poz. 873), art. 111 ust 2 pkt 4 i art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. Nr 15 z 2003 r. poz. 148 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr II/15/2/2003 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 15 grudnia 2003 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2004.