Uchwały
Uchwała zarządu nr 1137/163/II/2004
w sprawie
odroczenia do dnia 30 września 2004 roku terminu płatności opłaty za rok 2004 z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji stanowiącej dochód Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych .

na podstawie
Na podstawie art.41 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie województwa (Dz.U.z 2001r, Nr 142, poz.1590 z późn.zm. ) w związku z art.23 i 31 ust.3 ustawy z dnia 3 lutego 1995r o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz.U. Nr 16, poz.78 z późn.zm.) oraz uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr I/23/9/2000 z dnia 4 września 2000r w sprawie określenia zasad i ustalenia trybu umarzania wierzytelności oraz udzielania ulg w spłacie należności terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Uchwała zarządu nr 1119/162/II/2004
w sprawie
zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Częstochowskim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich

na podstawie
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1590 z późn. zm./, w związku z art. 19 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1958 r. o drogach publicznych /t.j. Dz. U. Nr 71 z 2000 r. poz. 838 z późn. zm./

Uchwała zarządu nr 1130/162/II/2004
w sprawie
postępowań konkursowych na stanowisko dyrektora: Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr Emila Cyrana w Lublińcu i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

na podstawie
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa(Dz. U. nr 142, poz. 1590 z 2001 roku z późn. zm.), w związku z art. 681 kodeksu pracy, art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm).

Uchwała zarządu nr 1111/162/II/2004
w sprawie
nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Kamienica Polska.

na podstawie
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa / tj. Dz. u. Nr 142 z 2001 r., poz. 1590 z późn. zm./ oraz art. 10 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych / tj. Dz. U. Nr 71 z 2000 r., poz. 838 z późn. zm./ w związku z uchwałą Nr 236/119/II/2004 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10 lutego 2004 r.