Uchwały


Uchwała zarządu nr 372/125/II/2004
w sprawie
nadania numerów drogom powiatowym na terenie miasta na prawach powiatu- Dąbrowa Górnicza

na podstawie
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /j.t. Dz. u. Nr 142 z 2001 r., poz. 1590 z późn. zm./ oraz art. 10 ust. 7 pkt2 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych /j.t. Dz. U. Nr 71 z 2000 r., poz. 838 z późn. zm./ w związku z uchwałami Nr 374/35/II/ 2003 i 375/35/II/2003 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 8 kwietnia 2003 r.

Uchwała zarządu nr 368/125/II/2004
w sprawie
przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej wyrażenia woli dokonania darowizny na cel publiczny nieruchomości w Jeziorowicach gmina Żarnowiec na rzecz Starostwa Powiatowego w Zawierciu

na podstawie
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (j. t. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.) i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. Nr 46 poz. 543 z 2000 r. z pózn. zm.).

Uchwała zarządu nr 363/125/II/2004
w sprawie
przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego przyjmującej projekt uchwały własnej w sprawie pozbawienia kategorii „drogi wojewódzkiej” obecnej drogi wojewódzkiej Nr 935 /Racibórz - Rybnik - Żory - Pszczyna/

na podstawie
Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt. 10 oraz art. 41 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1590 z późn. zm.), w związku z art. 6 ust. 2 oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 71 z 2000 r. poz. 838 z późn. zm.),

Uchwała zarządu nr 364/125/II/2004
w sprawie
przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej zaopiniowania zaliczenia obecnej drogi wojewódzkiej Nr 935 /Racibórz - Rybnik - Żory - Pszczyna/ do kategorii dróg krajowych

na podstawie
Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt. 10 oraz art. 41 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1590 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 71 z 2000 r. poz. 838 z późn. zm.),

Uchwała zarządu nr 370/125/II/2004
w sprawie
zaopiniowania projektu “ Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Żarki na lata 2004 - 2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008 - 2015.”

na podstawie
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz w związku z art. 14 ust. 7 pkt. 3 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).