Uchwały


Uchwała zarządu nr 763/SP/2011///2011
w sprawie
uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wola Kiedrzyńska przy ul. Mykanowskiej w gminie Mykanów

na podstawie
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz.1071 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 17 pkt 6 lit. b oraz art. 24 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)
Uchwała zarządu nr 3079///2012
w sprawie
upoważnienia Marszałka Województwa Śląskiego do wystąpienia do Śląskiego Kuratora Oświaty o opinię w sprawie likwidacji 6 filii pedagogicznych bibliotek wojewódzkich prowadzonych przez Województwo Śląskie.

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad działania bibliotek pedagogicznych (Dz. U. Nr 89, poz. 824)