Uchwały


Uchwała zarządu nr 829///2009
w sprawie
przyjęcia przez Zarząd Województwa Śląskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przeznaczenia kwoty: 438.634,00 zł. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów działania zakładów ak

na podstawie
art.41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz.1590 z późn.zm.) oraz art.35 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2008r. Nr 14 poz. 92 z późn. zm.)


Uchwała zarządu nr 2321///2010
w sprawie
ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach zakresu wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na

na podstawie
art.41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1590 z 2001 roku z późn. zm.), art. 6 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 64 poz. 427) oraz § 6 ust. 1, 2, 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późniejszymi zmianami)