UchwałyUchwała zarządu nr 840///2013
w sprawie
Uchwała nr 840/251/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25.04.2013r. w sprawie zawarcia umowy z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Katowicach dotyczącej współpracy przy realizacji zadania wynikającego z art. 88 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5

na podstawie
art. 8 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 88 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011r. Nr 30, poz. 151 z późn. zm.)


Uchwała zarządu nr 1360///2015
w sprawie
powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), art. 9g ust. 2 i 5 w związku z art. 91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 191 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393)