Uchwały

Uchwała zarządu nr 13K///2005
w sprawie
przyjęcia rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Pawilonu Onkologicznego przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie (część budowlana)”, finansowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego ze środków budżetu Państwa oraz ze śr

na podstawie
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa ( Dz.U. nr 142/01/1590 z późn. zm.) w związku z § 22 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 października 2001 r. (Dz.U. nr 133/2001/1480) w sprawie szczegółowych zasad finansowania inwestycji z budżetu państwa.
Uchwała zarządu nr 410///2004
w sprawie
o warunkach zabudowy dla inwestycji p.n. "budowa domu jednorodzinnego" w Skoczowie

na podstawie
na podstawie art. 41 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1590 z późn. zm.), w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Uchwała zarządu nr 684///2004
w sprawie
w sprawie: przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zatwierdzenia Wojewódzkiego Planu Zdrowotnego dla Województwa Śląskiego na 2005 rok

na podstawie
na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U. Nr 142, poz. 1590 z 2001 roku z późn. zm.) w związku z art. 102 ust.1 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia ( Dz. U. 45, poz. 391 z 2003 roku z późn. zm.)