Uchwały
Uchwała zarządu nr 410///2004
w sprawie
o warunkach zabudowy dla inwestycji p.n. "budowa domu jednorodzinnego" w Skoczowie

na podstawie
na podstawie art. 41 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1590 z późn. zm.), w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Uchwała zarządu nr 684///2004
w sprawie
w sprawie: przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zatwierdzenia Wojewódzkiego Planu Zdrowotnego dla Województwa Śląskiego na 2005 rok

na podstawie
na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U. Nr 142, poz. 1590 z 2001 roku z późn. zm.) w związku z art. 102 ust.1 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia ( Dz. U. 45, poz. 391 z 2003 roku z późn. zm.)
Uchwała zarządu nr 850///2006
w sprawie
udzielenia zgody na utworzenie dodatkowego stanowiska kierownika szkolenia praktycznego w Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu.

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (j. t. z 2001r., Dz. U. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) i § 8 ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003 roku w sprawie ramowych statutów: publicznego centrum kształcenia ustawicznego, publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz publicznego centrum kształcenia praktycznego (Dz. U. Nr 132, poz. 1226).