UchwałyUchwała zarządu nr 2476 ///2006
w sprawie
ustalenia dla Pani Grażyny Osińskiej, dyrektora Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego dla Dzieci Kamieniec - Zbrosławice składników wynagrodzenia

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1590 ze zm.) oraz art. 2 pkt 10, art. 6 ust. 1, art. 8 pkt 10 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi ( Dz. U. Nr 26 poz. 306 ze zm.)
Uchwała zarządu nr 1574///2008
w sprawie
powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. t.j. z 2001r. Nr 142 poz. 1590 z p.zm.) w związku z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. t.j. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z p.zm.) oraz § 10-15 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593 z p.zm.)


Uchwała zarządu nr ///2009
w sprawie
przyznania dotacji dla przedsięwzięć zgłoszonych do I edycji II otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej

na podstawie
Art. 41 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1590 z p. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku Nr 96 poz. 873 z p. zm.), art. 167 ust. 2 pkt. 4 i art. 176 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z p. zm.) oraz Uchwała Nr III/30/3/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2009