Uchwały

Uchwała zarządu nr 2476 ///2006
w sprawie
ustalenia dla Pani Grażyny Osińskiej, dyrektora Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego dla Dzieci Kamieniec - Zbrosławice składników wynagrodzenia

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1590 ze zm.) oraz art. 2 pkt 10, art. 6 ust. 1, art. 8 pkt 10 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi ( Dz. U. Nr 26 poz. 306 ze zm.)

Uchwała zarządu nr 2476 ///2006
w sprawie
ustalenia dla Pani Grażyny Osińskiej, dyrektora Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego dla Dzieci Kamieniec - Zbrosławice składników wynagrodzenia

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1590 ze zm.) oraz art. 2 pkt 10, art. 6 ust. 1, art. 8 pkt 10 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi ( Dz. U. Nr 26 poz. 306 ze zm.)

Uchwała zarządu nr ///2007
w sprawie
zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok.

na podstawie
art. 41 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1590 z późniejszymi zmianami) art. 188 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, nr 249, poz. 2104) oraz § 12 pkt 1 Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr III/3/2/2007 z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok.

Uchwała zarządu nr ///2009
w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwa publicznego realizowane w okresie od 11.11.2009 roku do 10.12.2009 roku.

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 1 i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1590 z późn.zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 z 2003 r. poz. 873z późn.zm), art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 z 2005 r. poz. 2104 z późn.zm ), Uchwały Nr III/30/3/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2009.

Uchwała zarządu nr ///2008
w sprawie
wprowadzenia zmian do uchwały nr 720/153/III/2008 dotyczącej upoważnienia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa.

na podstawie
art.57 ust.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o Samorządzie Województwa (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1590 z 2001 roku z późn. zm.) oraz § 51 ust.1 pkt. 4 Statutu Województwa Śląskiego