Uchwały


Uchwała zarządu nr 689///2011
w sprawie
wprowadzenia zmiany do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli mających siedzibę na terenie województwa śląskiego w związku ze zmianą organu prowadzącego Centrum Kształcenia Nauczycieli LIBRUS wpisanego do ewidencji pod numerem 16

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (t. j. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.), art. 78 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz.U. 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. Nr 200, poz. 1537)


Uchwała zarządu nr 2082///2012
w sprawie
powołania komisji konkursowej, do której zadań należy opiniowanie wniosków o przyznanie stypendiów Województwa Śląskiego w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego na lata 2012 - 2015” oraz określenia tr

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.) w związku z ust. 10 załącznika do uchwały Nr IV/19/8/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia Zasad i trybu przyznawania stypendiów uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego