Uchwały

Uchwała zarządu nr 2635/230/V/2017
w sprawie
przyjęcia aktualizacji Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 i 4a Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2096 ), oraz art. 68a ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.)

Uchwała zarządu nr 2579/229/V/2017
w sprawie
zawarcia z Polskim Związkiem Pływackim aneksu nr 1 do umowy nr 3/SMS/2017 z dnia 23 maja 2017 r. o współpracy w realizacji zadania publicznego z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrz

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096), § 5 ust. 1 – 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1129)

Uchwała zarządu nr 2572/229/V/2017
w sprawie
zmiany uchwały nr 2426/227/V/2017 z dnia 21.11.2017 roku oraz zawarcie aneksu nr 1 do umowy dotacji 3698/ZD/2017 z dnia 22.11.2017 z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2096) oraz art. 114 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.).

Uchwała zarządu nr 2544/229/V/2017
w sprawie
nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny formalnej wniosku nr WND-RPSL.01.02.00-24-0651/17-002 złożonego przez LEMON ORANGE Sp. z o.o. w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-007/17

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz.U. 2017 poz. 2096.), art. 55 pkt. 1, art. 57 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.)

Uchwała zarządu nr 2553/229/V/2017
w sprawie
uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.03.00-24-07G1/16-002 złożonego przez SERMABUD POLAND PPUH Sp. z o.o. w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2096), art. 55 pkt. 1, art. 57 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.)

Uchwała zarządu nr 2554/229/V/2017
w sprawie
nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.03.00-24-08EE/16-002 złożonego przez Intelix Sp. z o.o. w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz.U. 2017 poz. 2096.), art. 55 pkt. 1, art. 57 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.)

Uchwała zarządu nr 2549/229/V/2017
w sprawie
nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.03.00-24-08DG/16-002 złożonego przez „MRTEC” sp. z o.o. w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2096), art. 55 pkt. 1, art. 57 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.)

Uchwała zarządu nr 2550/229/V/2017
w sprawie
nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.03.00-24-096D/16-002 złożonego przez „IDEALINK” Sp. z o.o. w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2096), art. 55 pkt. 1, art. 57 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.)