Uchwały

Uchwała zarządu nr 2100/221/V/2017
w sprawie
zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomość położoną w Knurowie.

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.) w związku z art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1496).

Uchwała zarządu nr 2078/221/V/2017
w sprawie
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-145/17 dla Poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na la

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.); art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2; art. 38 ust. 1 pkt 1; art. 46 ust. 1, ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z póżn zm.) w zw. z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1475).


Uchwała zarządu nr 2073/221/V/2017
w sprawie
udzielenia dwóch pełnomocnictw Pani Monice Sternal - kierownikowi referatu certyfikacji wydatków RPO WSL w Wydziale Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 486 z późn. zm.); art. 9 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 9 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.); art. 123 ust. 2, art. 126 pkt. a, b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 201 r.; § 74 ust. 1 i 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego


Uchwała zarządu nr 2093/221/V/2017
w sprawie
wydania opinii

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /Dz. U. z 2016r. poz. 486 z późn. zm./ oraz art. 11b ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1496/

Uchwała zarządu nr 2095/221/V/2017
w sprawie
wydania opinii

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /Dz. U. z 2016r. poz. 486 z późn. zm./ oraz art. 11b ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1496/

Uchwała zarządu nr 2066/221/V/2017
w sprawie
zmiany uchwały Nr 2064/220/V/2017 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 6 października 2017 r w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, warunkach dopuszczaln

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 486 ze zm.) oraz art. 59 ust 1 - 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.)

Uchwała zarządu nr 2098/221/V/2017
w sprawie
przekazania w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach działki nr 1822/35 położonej w Jastrzębiu-Zdroju oraz jej protokolarnego przejęcia od Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju i przek

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 25d ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.)