UchwałyUchwała zarządu nr 1042/256/V/2018
w sprawie
wyrażenia opinii stanowiącej załącznik do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 201 poz. 2096 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 9o ust. 3 pkt 4 lit. h ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2117 z późniejszymi zmianami)


Uchwała zarządu nr 1041/256/V/2018
w sprawie
przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz Miasta Katowice części nieruchomości gruntowej opisanej w księdze wieczystej o numerze KA1K/00082500/5, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Katowicach, oznaczonej w ewidencji gruntów

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 d, art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.)

Uchwała zarządu nr 1016/256/V/2018
w sprawie
zwiększenia dotacji na 2018 rok dla Diecezjalnego Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa Śląskiego

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm.), art. 154 ust. 1-3, art. 184 oraz art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 697 z późn. zm.), art. 221 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), w związku z Uchwałą nr 2784/233/V/2017 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa śląskiego w latach 2018-2022, Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie listy ośrodków adopcyjnych upoważnionych do współpracy z organami centralnymi innych państw lub z licencjonowanymi przez rządy innych państw organizacjami lub ośrodkami adopcyjnymi (M.P. z 2017 r., poz. 35).

Uchwała zarządu nr 1017/256/V/2018
w sprawie
wprowadzenia zmian doprecyzowujących oraz przyjęcia tekstu jednolitego regionalnego programu zdrowotnego: „Program Zdrowego Kręgosłupa” Regionalny Program Zdrowotny Województwa Śląskiego na lata 2017-2021 w zakresie wczesnego wykrywania defor

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 z poźn. zm.), art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 z poźn. zm.), Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego nr 1485/207/V/2017 z dnia 25 lipca 2017 r.

Uchwała zarządu nr 1013/256/V/2018
w sprawie
zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów oraz wyboru do dofinansowania dodatkowych projektów w ramach konkursu nr RPSL.04.03.01.IZ.01-24-105/16 dla poddziałania 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastruktur

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.); art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 oraz art. 46 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.)