Uchwały

Uchwała zarządu nr 599/247/V/2018
w sprawie
Ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), których cele statuto

na podstawie
Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2237 z późn. zm.).

Uchwała zarządu nr 592/247/V/2018
w sprawie
ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od 25.04.2018

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 2096 z późn.zm.), art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. 2018r. poz. 450),Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr V/46/7/2017 roku z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

Uchwała zarządu nr 585/247/V/2018
w sprawie
zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-036/17

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.) art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2, art. 38 ust. 1 pkt 1, art. 41 ust. 2 pkt 6 oraz ust. 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.).

Uchwała zarządu nr 584/247/V/2018
w sprawie
rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-036/17

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.) art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2, art. 38 ust. 1 pkt 1, art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.).

Uchwała zarządu nr 561/246/V/2018
w sprawie
zatwierdzenia Listy ocenionych wniosków o dofinansowanie projektów, zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektu w ramach naboru nr RPSL.05.03.01-IZ.01-24-155/17 dla poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe –

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.); art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 oraz art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.)

Uchwała zarządu nr 521/245/V/2018
w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa Pani Lucynie Borowieckiej-Kłapacz – kierownikowi referatu projektów własnych w Wydziale Projektów Własnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 oraz art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. DZ.U. z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm.), § 74 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Uchwała zarządu nr 516/245/V/2018
w sprawie
nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku WND-RPSL.03.02.00-24-01G5/17-002 złożonego przez JANDREX-BIS Łukasz Janic w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16.

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2096 z późn. zm.), art. 55 pkt. 1, art. 57 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.)

Uchwała zarządu nr 511/245/V/2018
w sprawie
uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.02.00-24-01HE/17-002 złożonego przez „U DORADCY Sp. z o.o.” w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm.), art. 55 pkt. 1, art. 57 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.)

Uchwała zarządu nr 515/245/V/2018
w sprawie
nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.02.00-24-00BB/17-002 złożonego przez: FIRMA WIELOBRANŻOWA "GAZ-SERWIS" Janusz Imiołczyk, w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16.

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm.), art. 55 pkt. 1, art. 57 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.)

Uchwała zarządu nr 505/245/V/2018
w sprawie
wyrażenia zgody na głosowanie pisemne w celu powzięcia uchwały Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, bez odbycia Zgromadzenia Wspólników i podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez &#

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2096) w związku z art. 227 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1577)