Uchwały

Uchwała zarządu nr 1102/259/V/2018
w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa Pani Monice Sternal – zastępcy dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4, 4a oraz art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, art. 25 pkt 1, art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r., poz. 1376 z późn. zm.), art. 44 i 53 ust. 2 oraz art. 188 ust.1 oraz art. 189 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), art. 14 ust. 1, art.15 ust. 1 i 18 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), art. 26 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz.1257 z późn. zm.), art. 9 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.), art. 93 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz.1311 z późn. zm.), art. 9f pkt 1 ppkt 1 Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego z dnia 25 września 2014 r. wraz z późn. zm., § 49 ust. 1, art. 50 – 55 oraz §74 ust. 1 i 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, a także Zarządzenia nr 00021/18 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 15 mara 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania w sprawach o zamówienia publiczne

Uchwała zarządu nr 1105/259/V/2018
w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa Pani Monice Sternal – zastępcy dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4, 4a oraz art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, art. 25 pkt 1, art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r., poz. 1376 z późn. zm.), art. 44 i 53 ust. 2 oraz art. 188 ust.1 oraz art. 189 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), art. 14 ust. 1, art.15 ust. 1 i 18 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), art. 26 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz.1257 z późn. zm.), art. 9 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.), art. 93 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz.1311 z późn. zm.), art. 9f pkt 1 ppkt 1 Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego z dnia 25 września 2014 r. wraz z późn. zm., § 49 ust. 1, art. 50 – 55 oraz §74 ust. 1 i 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, a także Zarządzenia nr 00021/18 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 15 mara 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania w sprawach o zamówienia publiczne

Uchwała zarządu nr 1089/259/V/2018
w sprawie
nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny formalnej wniosku nr WND-RPSL.10.01.00-24-0585/17 złożonego przez Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu w ramach konkursu nr RPSL.10.01.00-IZ.01-24-153/17

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm.), art. 55 pkt. 1, art. 57 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.)

Uchwała zarządu nr 1093/259/V/2018
w sprawie
nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku WND-RPSL.11.03.00-24-03E4/17-001 złożonego przez KANCELARIĘ ADWOKACKĄ JAROSŁAW CZECH w ramach konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-030/17

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. 2018 poz. 913), art. 55 pkt. 1, art. 57 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.)
Uchwała zarządu nr 1153/259/V/2018
w sprawie
w sprawie: przyznania dotacji dla przedsięwzięć zgłoszonych w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne dotyczące wsparcia gospodarstw edukacyjnych w województwie śląskim w roku 2018

na podstawie
art. 41 ust. 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2096, z późn. zm.), art. 11 ust. 2, art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 450, z późn. zm.), art. 221 ust. 1-2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Programu współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 przyjętego Uchwałą Nr V/46/7/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z 20 listopada 2017 r.

Uchwała zarządu nr 1130/259/V/2018
w sprawie
zmiany Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.09.02.03-IZ.01-24-252/18, w ramach Poddziałania 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - OSI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.); art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2; art. 38 ust. 1 pkt 1; art. 40, art. 41 ust. 1 i 2 oraz ust. 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.)

Uchwała zarządu nr 1174/259/V/2018
w sprawie
określenia wzorów wniosków o nadanie Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego

na podstawie
art. 41 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2096 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr I/28/4/2000 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 11 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego