Uchwały


Uchwała zarządu nr 988/255/V/2018
w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie promocji produktu turystycznego Szlak Orlich Gniazd na terenie województwa śląskiego w 2018 r.

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 450), art. 221 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/46/7/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

Uchwała zarządu nr 998/255/V/2018
w sprawie
przyjęcia wykazu umów wieloletnich, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Województwa Śląskiego i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

na podstawie
art. 41 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 228 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), § 3 Uchwały Nr V/50/2/2018 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2018–2030 i § 3 Uchwały Nr V/51/1/2018 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2018–2030.

Uchwała zarządu nr 989/255/V/2018
w sprawie
ogłoszenia naboru kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej merytorycznie oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie pr

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.), art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 450), Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/46/7/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy samorządu województwa śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

Uchwała zarządu nr 997/255/V/2018
w sprawie
zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2018 rok

na podstawie
art. 41 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 247 ust. 1 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2017., poz. 2077 ze zm.) w związku z § 9 pkt 2 Uchwały Nr V/48/2/2018 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok.

Uchwała zarządu nr 993/255/V/2018
w sprawie
zawarcia Porozumienia trójstronnego z Miastem Rybnik i Miastem Wodzisław Śląski oraz Umów dotyczących udzielenia pomocy finansowej w 2018 r. ze strony w/w miast

na podstawie
art. 8 ust. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 10, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 ze zm.), art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze. zm.), art. 4 ust. 1 pkt. 25, art. 7 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 ze zm.)

Uchwała zarządu nr 958/254/V/2018
w sprawie
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w okresie od 25.04.2018r. do 02.07.2018r.

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 2096 z późn.zm), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. 2018r., poz. 450), art. 221 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 2077), Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr V/46/7/2017 roku z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

Uchwała zarządu nr 916/254/V/2018
w sprawie
ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego pod nazwą: „Projekt wojewódzkiego budżetu obywatelskiego, ze s

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm.), art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 450) i Uchwały Nr V/46/7/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Uchwała zarządu nr 919/254/V/2018
w sprawie
pozostawienia bez rozpatrzenia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.05.03.01-24-0560/17-003 złożonego przez Fundację Dom Modernisty w ramach konkursu nr RPSL.05.03.01-IZ.01-24-155/17

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm.), art. 55 pkt. 1, art. 59 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.)

Uchwała zarządu nr 954/254/V/2018
w sprawie
rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-050/17

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2, art. 38 ust. 1 pkt 1, art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.).