Uchwały

Uchwała zarządu nr 2551/229/V/2017
w sprawie
nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku WND-RPSL.03.03.00-24-0995/16-002 złożonego przez Kamerados Sp. z o.o. w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2096), art. 55 pkt. 1, art. 57 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.)

Uchwała zarządu nr 2543/229/V/2017
w sprawie
nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny formalnej wniosku nr WND-RPSL.01.02.00-24-066G/17-001 złożonego przez Instytut Badań i Rozwoju FULCO Sp. z o.o.w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-007/17

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2096), art. 55 pkt. 1, art. 57 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.)


Uchwała zarządu nr 2593/229/V/2017
w sprawie
zatwierdzenia zmiany Rocznego Planu Finansowego na 2017 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku - Białej

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2096) w związku z § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 października 2002 roku w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością ośrodka (Dz. U. 2002 Nr 176, poz. 1443) oraz § 6 ust.1 Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku- Białej (nadany Uchwałą Nr V/41/11/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r.).

Uchwała zarządu nr 2595/229/V/2017
w sprawie
formy i sposobu prowadzenia rejestru nadanych numerów drogom gminnym w województwie śląskim

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2096/; art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm./ w związku z § 18 ust. 1 pkt 2, ust. 2, ust. 3, § 20 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r., w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom /Dz. U. Nr 67 poz. 582./

Uchwała zarządu nr 2555/229/V/2017
w sprawie
przyjęcia aktualizacji Procedury naboru kandydatów na ekspertów, prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz oceny pracy eksperta.

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096), art. 68a ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.)