Uchwały

Uchwała zarządu nr 2076/221/V/2017
w sprawie
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.09.01.01-IZ.01-24-101/17 dla Poddziałania 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – ZIT Subregion Centralny, Działania 9.1 Aktywna integracja, Osi priorytetowej IX

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.); art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2; art. 38 ust. 1 pkt 1; art. 46 ust 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.).

Uchwała zarządu nr 2086/221/V/2017
w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Śląskie nieodpłatnej umowy z brokerem ubezpieczeniowym MENTOR S.A. z siedzibą w Toruniu oraz udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania interesów Województwa Śląskiego - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Ś

na podstawie
art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm); art. 95 ustawy z 23 kwietnia 1964 r Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm); ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2077 z późn.zm.)


Uchwała zarządu nr 2090/221/V/2017
w sprawie
zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wodzisławskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024”.

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.).

Uchwała zarządu nr 2072/221/V/2017
w sprawie
udzielenia 6 pełnomocnictw Pani Aleksandrze Kalafarskiej – zastępcy dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4, art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.); art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 9 ust. 2 pkt 6) oraz art. 21 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.);art. 25 pkt 1, art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1376 z późn. zm.);art. 93 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity Dz.U.2017r., poz. 1311);art. 14, 15 i 18 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.);art. 44 i 53 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn.zm); art. 123 ust. 2, art. 125 oraz art. 126 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.;§ 49 – 55 oraz § 74 ust. 1 i 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego; Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Śląskiego z dnia 6 lutego 2008 roku (z późn. zm.);Kontrakt Terytorialny dla Województwa Śląskiego, z dnia 25 września 2014 roku (z późn. zm.);W związku z § 3 Porozumienia z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z późn. zm.; Zarządzenie nr 00086/2015 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany regulaminu postępowania w sprawach o zamówienia publiczne.

Uchwała zarządu nr 2067/221/V/2017
w sprawie
udzielenia upoważnienia Pani Małgorzacie Staś – dyrektorowi Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

na podstawie
art. 41 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.); art. 9 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.);art. 207 ust.4 oraz art. 210 ust 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.); § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (tekst jednolity Dz. U. z 2017 nr poz. 1078 z późn. zm.); § 74 ust. 1 i 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Uchwała zarządu nr 2071/221/V/2017
w sprawie
udzielenia upoważnienia Pani Barbarze Szafir – zastępcy dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

na podstawie
art. 41 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.); art. 9 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.);art. 207 ust.4 oraz art. 210 ust 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.); § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (tekst jednolity Dz. U. z 2017 nr poz. 1078 z późn. zm.); § 74 ust. 1 i 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Uchwała zarządu nr 2096/221/V/2017
w sprawie
wydania opinii

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /Dz. U. z 2016r. poz. 486 z późn. zm./ oraz art. 11b ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1496/

Uchwała zarządu nr 2097/221/V/2017
w sprawie
wydania opinii

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /Dz. U. z 2016r. poz. 486 z późn. zm./ oraz art. 11b ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1496/

Uchwała zarządu nr 2081/221/V/2017
w sprawie
zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-147/17 dla Poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT Subregion Centralny, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Osi priorytetowej IX Włączenie społ

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późń. zm.); art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2; art. 38 ust. 1 pkt 1; art. 41 ust 2 pkt 6, pkt 10 oraz ust. 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowe 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 późn. zm.).