Uchwały

Uchwała zarządu nr 512/245/V/2018
w sprawie
nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.02.00-24-0280/17-002 złożonego przez Business Consulting Sp. z o.o. w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16.

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2096 z późn. zm.), art. 55 pkt. 1, art. 57 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.)

Uchwała zarządu nr 513/245/V/2018
w sprawie
nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.02.00-24-02A4/17-002 złożonego przez PRO WSP Sp. z o.o. w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16.

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2096 z późn. zm.), art. 55 pkt. 1, art. 57 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.)

Uchwała zarządu nr 517/245/V/2018
w sprawie
nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.02.00-24-01E4/17-002 złożonego przez: Bielski Zakład Instalacyjny "EL-GAZ-S" Marek Ścisłowski, w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16.

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm.), art. 55 pkt. 1, art. 57 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.)

Uchwała zarządu nr 528/245/V/2018
w sprawie
przyznania dofinansowania dla projektu pozakonkursowego

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.); art. 9. ust. 1 pkt 2, art. 38 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2, art. 52 ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. 2017 poz.1460 z późn. zm.).


Uchwała zarządu nr 557/245/V/2018
w sprawie
lokaty wolnych środków budżetowych w 2018 roku

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) w związku z § 9 pkt 4 Uchwały Nr V/48/2/2018 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok.


Uchwała zarządu nr 525/245/V/2018
w sprawie
przyznania dotacji Wojewódzkiemu Ośrodkowi Lecznictwa Odwykowego i Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu z siedzibą w Gorzycach na realizację zadań ustawowych przewidzianych dla wojewódzkich ośrodków terapii uzależnienia i współuzależnienia oraz zawarcia umowy

na podstawie
art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm.), art. 4 ust. 2 oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.), art. 114 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 160 z późn. zm.), § 10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 734) w związku z Uchwałą nr V/17/1/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016-2020.

Uchwała zarządu nr 519/245/V/2018
w sprawie
wydania decyzji o utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję nr 18/2017 wydaną przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w dniu 5 października 2017 r., dotyczącej solidarnej odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania P.U. „Ragos” Sp. z o.o

na podstawie
art. 104 i art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.1257) art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm.), art. 116 § 1, 2 oraz art. 109 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.) w zw. z art. 60 i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), art. 207 ust. 12 u.f.p. w zw. z art. 127 § 2 k.p.a.

Uchwała zarządu nr 550/245/V/2018
w sprawie
wyrażenia opinii dotyczącej projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2017-2023”

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art.17 ust. 2 pkt 4 lit. a tiret drugie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1023 z późn. zm.)