Uchwała zarządu

wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego zwrotu nieprawidłowo wykorzystanej dotacji wraz z należnymi odsetkami udzielonej na podstawie umowy nr UDA-POKL.06.01.01-24-066/09 z dnia 08 września 2009 r. Gminie Ślemień z siedzibą w Ślemieniu 43
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 211 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) w związku z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), oraz art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), art. 207 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.);
Pełna treść dokumentu do pobrania [26,0kB]