Postanowienie

uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zadaszenia patio wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego i patio na wielospecjalistyczną przychodnię lekarską oraz poradnię medycyny estetycznej przy ul. Misjonarzy Oblatów 19 w Katowicach
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 53 ust. 4 pkt 10, pkt 10a i ust. 5 oraz art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 199)
Pełna treść dokumentu do pobrania [50,0kB]