Postanowienie

o warunkach zabudowy dla inwestycji pn.: "rozbudowa i przebudowa budynku gospodarczego oraz zmiana sposobu użytkowania na cele mieszkalne" na działce nr 40 w Zawadzie przy ul. Wiejskiej 23 w gminie Zbrosławice
na podstawie art. 41 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1590 z późn. zm.), w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego
Pełna treść dokumentu do pobrania [7,0kB]