Uchwała zarządu

przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-231/18 w ramach Poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT Subregion Północny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.); art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2; art. 38 ust. 1 pkt 1; art. 40, art. 41 ust 1 i 2 oraz ust. 5, ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.)
Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 123,0kB]