Uchwała zarządu

przyjęcia i przekazania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach bilansu skonsolidowanego Województwa Śląskiego za 2012 rok
art. 41 ust.1 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2013r poz. 596), rozdziału 6 ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) § 21, § 23 §25 ust. 3 i § 26 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz.861 ze. zm.)
Pełna treść dokumentu do pobrania [79,0kB]