Postanowienie

projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ulicami: Cieszyńską, Sobieskiego, Kopernika i Skargi”
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 41 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1590 z późn. zm.), w związku z art. 17, pkt 7a ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)
Pełna treść dokumentu do pobrania [16,0kB]