Uchwała zarządu

w sprawie przyjęcia stawki jednostkowej dla projektów realizujących założenia Modułu I Organizacja Szkół świadomego rodzicielstwa w konkursie nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-183/17 w ramach Regionalnego Programu Zdrowotnego Województwa Śląskiego na lata 2017
art. 41 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.486 z późn. zm.); art. 9 ust. 1 pkt 2; art. 38 ust. 1 pkt. 1; art. 40; art. 41 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.).
Pełna treść dokumentu do pobrania [84,0kB]