Postanowienie

uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu określonego dz. 1132/135, 1133/135, 1134/35, 362/136 przy ulicy Wieczorka (Dzielnica Kamionka)
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 17, pkt 7a oraz art. 24 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)
Pełna treść dokumentu do pobrania [60,0kB]