Uchwała zarządu

w sprawie aktualizacji „Książki Procedur monitorowania i sprawozdawczości” dotyczącej Procedury monitorowania i sprawozdawczości realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 596), art. 6 ust. 1 pkt 2, art. 7 ust. 2 Ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 173), oraz § 3 ust. 3 pkt. 1 umowy delegowania zadań Agencji Płatniczej do Samorządów Województw Nr 14/BZD-UM12/2009 zawartej w dniu 29 stycznia 2009 r. pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a Samorządem Województwa Śląskiego.
Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 20,0kB]