Uchwała zarządu

umorzenia kwoty pożyczki udzielonej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 4 w Bytomiu, umową nr 419/ZD/2006 z dnia 23.03.2006 roku.
art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1590 ze zm.) oraz w związku z § 2 ust. 4, 7 oraz § 2a Zasad i trybu umarzania odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności Województwa Śląskiego lub wierzytelności samorządowych jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przyjętych Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego nr III/8/5/2007 z dnia 16 maja 2007 roku, zmienionych Uchwałą nr III/17/8/2007 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 28 listopada 2007 roku
Pełna treść dokumentu do pobrania [47,0kB]