Postanowienie

uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu położonego przy ul. Porazińskiej, obejmującego działki: 1359/11, 1397/11, 1224/11, 1904/70, 1601/70 oraz części działek 1099/4 i 1451/11
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 17, pkt 7a oraz art. 24 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)
Pełna treść dokumentu do pobrania [61,0kB]