Uchwała zarządu

w sprawie przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-132/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2 Dostoso
art. 41 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.486); art. 9 ust. 1 pkt 2; art. 38 ust. 1 pkt. 1; art. 40; art. 41 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 –2020 (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.).
Pełna treść dokumentu do pobrania [93,0kB]