Uchwała zarządu

udzielenia pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Górskiemu Wicedyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity:Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z póź. zm.), art. 8 ust. 1 pkt. 6b w związku z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), Konkursu Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans Komisji Europejskiej w ramach Programu Wspólnotowego na Rzecz Zatrudnienia i Solidarności Społecznej PROGRESS na realizację działania VP/2010/014 „Projekt pilotażowy – szeroka kooperacja pomiędzy publicznymi władzami, firmami i społecznymi przedsiębiorcami w zakresie społecznego włączenia i integracji z rynkiem pracy”
Pełna treść dokumentu do pobrania [81,0kB]