Uchwała zarządu

w sprawie zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-132/16 dla Poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Zachodni, Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kszta
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późń. zm.); art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2; art. 38 ust. 1 pkt 1; art. 41 ust 2 pkt 6 oraz ust. 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowe 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 217 z późn. zm.).
Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 103,0kB]