Uchwała zarządu

wyrażenia zgody na zbycie aparatury i sprzętu medycznego przez Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1590 z pózn. zm.) w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654) i § 6 ust. 2 zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie określonych w uchwale nr 2075/68/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 04 sierpnia 2011 r.
Pełna treść dokumentu do pobrania [42,0kB]