Uchwała zarządu

nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.02.00-24-00AH/17-002 złożonego przez FPUH „KAMIL” Kamil Gawliński Sp. z o.o. w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2096), art. 55 pkt. 1, art. 57 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.)
Pełna treść dokumentu do pobrania [76,0kB]