Uchwała zarządu

ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej dzieci i młodzieży realizowane w o
art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1590 z późn.zm.), art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. nr 234 z 2010 r. poz. 1536 z późn. zm. ), Uchwały Nr IV/15/27/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2012.
Pełna treść dokumentu do pobrania [31,0kB]