Postanowienie

uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa nasypu kolejowego i niwelacja torowiska w Chudowie” realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego: „Przebudowa istniejąc
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.)
Pełna treść dokumentu do pobrania [207,0kB]