Postanowienie

o warunkach zabudowy dla inwestycji p.n. "nadbudowa budynku mieszkalnego i adaptacja istniejącego strychu na cele mieszkaniowe" przy ul. Buczka 61 w Boguchwałowicach (dz. nr 253/1)
na podstawie art. 41 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1590 z późn. zm.), w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego
Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 13,0kB]