Uchwała zarządu

zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji szczegółowego planu wydatków inwestycyjnych za 2010 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach.
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późniejszymi zmianami /, w związku z § 9 ust 12 Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach /tekst ujednolicony, przyjęty Uchwałą Nr III/58/6/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 października 2010 r./
Pełna treść dokumentu do pobrania [15,0kB]