Postanowienie

o warunkach zabudowy dla inwestycji pn. „nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowa garażu oraz zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe" (dz. nr 6565, 6566) w Porębie przy ul. Wolności 22A
na podstawie art. 41 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1590 z późn. zm.), w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego
Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 7,0kB]