Uchwała zarządu

udzielenia pełnomocnictwa Panu Andrzejowi Baksikowi – zastępcy dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
art. 41, art. 46 ust. 2a oraz art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), art. 25 pkt. 1 oraz art. 26 ust. 1 pkt 15, 15a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 z późn. zm.), art. 93 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 168), art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz art. 9 ust. 2 pkt. 6 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, art. 8 Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego z dnia 6 lutego 2008 r. (z późn. zm.), § 75 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 64,0kB]