Samorząd Województwa Śląskiego

ZARZĄD Województwa Śląskiego

Prace Zarządu

Zarząd Województwa Śląskiego

Zarząd jest organem wykonawczym Województwa

W skład Zarządu, liczącego pięć osób, wchodzi Marszałek jako przewodniczący, dwóch wicemarszałków oraz dwóch pozostałych członków.

Zarząd wykonuje zadania należące do samorządu Województwa, nie zastrzeżone na rzecz Sejmiku i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Do zadań Zarządu należy w szczególności:

  • wykonywanie uchwał Sejmiku,
  • gospodarowanie mieniem Województwa, w tym wykonywanie praw z akcji i udziałów posiadanych przez Województwo,
  • przygotowywanie projektu i wykonywanie budżetu Województwa,
  • przygotowywanie projektów strategii rozwoju Województwa, planu zagospodarowania przestrzennego i programów wojewódzkich oraz ich wykonywanie,
  • organizowanie współpracy ze strukturami samorządu regionalnego w innych krajach i z międzynarodowymi zrzeszeniami regionalnymi,
  • kierowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym powoływanie i odwoływanie ich kierowników,
  • uchwalanie regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego.

Aktualny skład Zarządu

Szczegółowe zasady i tryb działania Zarządu określa "Regulamin Zarządu Województwa Śląskiego".