Samorząd Województwa Śląskiego

ZARZĄD Województwa Śląskiego

postanowienie

uzgodnienie projektu zmiany części tekstowej uchwały nr XLV/455/14 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 26 lutego 2014 r., w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – Obszar „A”, położony w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Myśliwskiej i projektowanej drogi głównej, z otoczeniem 1089/PP/2016

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 17 pkt 6 lit. b oraz art. 24 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.)

uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej na odcinku od budynku nr 11 przy ul. Słonecznej do budynku nr 50 zlokalizowanego przy ul. Borowej w Paniówkach 213/PP/2017

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.)

uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „Przebudowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 mm 6,3 MPa w Dąbrowie Górniczej”, realizowanej w ramach zadania: „Przebudowa gazociągu DN 500 Tworzeń-Szopienice, odcinek długości ok. 5000m, od ul. Nowej w Sosnowcu Kazimierzu, do węzła Tworzeń w Dąbrowie Górniczej”, projektowanej na działce gruntu: dz. nr 64, k.m. 1, obręb Strzemieszyce Wielkie, w granicach terenów zamkniętych” 204/PP/2017

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.)

uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Remont istniejących linii napowietrzno-kablowych SN 20 kV – PKP 1 i PKP 2, relacji: GPZ Lipówka-Podstacja Trakcyjna Okradzionków w Dąbrowie Górniczej”, projektowanego na działkach gruntu: dz. nr 687/8; dz. nr 688/8; dz. nr 687/7 i dz. nr 688/7, k.m. 7, obręb Okradzionków, w granicach terenów zamkniętych 133/PP/2017

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.)

uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania p.n.: „Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota-Roweckiego nad torami PKP w Tychach”, projektowanego na działkach gruntu: 1284/73; 1358/72; 1545/73; 1547/72, k.m. 2, obręb Tychy, w granicach terenów zamkniętych 138/PP/2017

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.)

uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „Budowy linii kablowych SN (powyżej 1 kV) w celu realizacji przyłączenia firmy: ARSON, według zadania projektowanego pt.: :Bażanowice, ul. Cieszyńska, przyłącze firmy ARSON hala 5 i 6”, projektowanej na działce gruntu: 492/20, k.m. 1, obręb Ustroń, w granicach terenów zamkniętych 137/PP/2017

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.)

uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „Przebudowy wodociągu DN 600 na wodociąg DN 350 przy ul. Wrocławskiej w Bytomiu” 136/PP/2017

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.)

uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „Budowy zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego” 130/PP/2017

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.)

uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa sieci ciepłowniczej zasilającej osiedle Zandka w Zabrzu”, realizowanej w ramach zadania: „Uciepłownienie Centrum Zabrza obejmujące obszar w obrębie Elektrociepłownia Fortum Zabrze S.A. – ulice: Wolności, Bytomska i Powstańców Śląskich, w tym osiedle Zandka”, projektowanego na działkach gruntu: dz. nr 1296/6, k.m. 1 dod. A, obręb Zaborze, dz. nr 858/58; dz. nr 1062/58, k.m. 11 oraz dz. nr 631/55 i dz. nr 633/57 k.m. 12, obręb Zabrze, w granicach terenów zamkniętych 96/PP/2017

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.)

uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „Budowy kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Olzą w rejonie mostu kolejowego oraz Al. Piastowskiej w Cieszynie, na fragmentach działek nr 1 (72 m²) i 68 (101 m²) w obrębie nr 27 w Cieszynie” 94/PP/2017

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.)