Samorząd Województwa Śląskiego

ZARZĄD Województwa Śląskiego

Uchwały zarządu


Posiedzenie nr 167 z dnia 17 stycznia 2017
Nr uchwały W sprawie
68/167/V/2017 w sprawie zatwierdzenia pakietu aplikacyjnego w ramach naboru wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych dla Działania 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami
69/167/V/2017 w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu „Gmina przyjazna ekonomii społecznej 2016”
70/167/V/2017 w sprawie zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-004/15 dla Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia. Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy RPO WSL 2014-2020.
71/167/V/2017 w sprawie zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-004/15 dla Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia. Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy RPO WSL 2014-2020.
72/167/V/2017 w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1357/124/V/2016 z dnia 07.07.2016 r. poprzez zmianę Listy rankingowej projektów ocenionych przez Komisję Oceny Projektów oraz Listy projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-004/15 dla Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia. Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy RPO WSL 2014-2020.
73/167/V/2017 w sprawie zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-003/15 dla Działania 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu – projekt konkursowy), Poddziałanie 7.4.2 Outplacement - konkurs. Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy RPO WSL 2014-2020.
74/167/V/2017 w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1009/118/V/2016 z dnia 02.06.2016 r. poprzez zmianę Listy rankingowej projektów ocenionych przez Komisję Oceny Projektów oraz Listy projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-003/15 dla Działania 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu – projekt konkursowy), Poddziałanie 7.4.2 Outplacement - konkurs. Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy RPO WSL 2014-2020.
75/167/V/2017 w sprawie zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-003/15 dla Działania 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu – projekt konkursowy), Poddziałanie 7.4.2 Outplacement - konkur. Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy RPO WSL 2014-2020.
76/167/V/2017 przyjęcia Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na 2017 r. dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
77/167/V/2017 wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie zwrotu środków finansowych z płatności ze środków europejskich oraz dotacji celowej, nieprawidłowo wykorzystanych przez Beneficjenta, Stowarzyszenie „Misericordia” w Zabrzu, wypłaconych w związku z realizacją projektu pn. „Budowa Zabrzańskiego Centrum Innowacji”, na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 30 listopada 2012 r. o numerze: UDA-RPSL.01.03.00-00-017/11-00 wraz z aneksami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
80/167/V/2017 wyrażenia zgody na zbycie aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
81/167/V/2017 pozytywnego zaopiniowania wniosku o wpis ośrodka: MedCithi Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 10, 43-410 Zebrzydowice, do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne.
82/167/V/2017 przyjęcia Wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu na lata 2017-2022
83/167/V/2017 zawarcia umowy z Polskim Radiem Regionalną Rozgłośnią w Katowicach „Radio Katowice S.A.” z siedzibą w Katowicach, której przedmiotem jest emisja audycji radiowych na antenie „Radia Katowice S.A.” pt.: „Radiowy poradnik medyczny”
84/167/V/2017 zmiany przedstawiciela Wojewody Śląskiego w Radzie Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju
85/167/V/2017 zmiany przedstawiciela Wojewody Śląskiego w Radzie Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
86/167/V/2017 zmiany przedstawiciela Wojewody Śląskiego w Radzie Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu
87/167/V/2017 zawarcia umowy pomiędzy Województwem Opolskim i Województwem Śląskim w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji „Programu Niwki”
89/167/V/2017 wydania opinii
90/167/V/2017 wydania opinii
91/167/V/2017 ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość wydzieloną pod poszerzenie pasa drogi wojewódzkiej nr 921 w Gminie Knurów, obręb Knurów.
92/167/V/2017 wydania opinii
93/167/V/2017 wystąpienia do Sądu Rejonowego w Myszkowie I Wydział Cywilny z wnioskiem o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego
94/167/V/2017 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zaliczenia odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Mszana oraz na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój do kategorii dróg wojewódzkich
97/167/V/2017 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
98/167/V/2017 ogłoszenia naboru kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej merytorycznie oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
99/167/V/2017 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowane w okresie od dnia 18.01.2017r. do dnia 30.11.2017r.
100/167/V/2017 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej w terminie od dnia 22.02.2017 roku do dnia 30.11.2017 roku.
105/167/V/2017 w sprawie przyjęcia wykazu umów wieloletnich, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Województwa Śląskiego i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
106/167/V/2017 zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok
107/167/V/2017 zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok

Wszystkie posiedzenia w 2017 roku:
Posiedzenie nr 167 z dnia 17 stycznia 2017
Posiedzenie nr 166 z dnia 13 stycznia 2017
Posiedzenie nr 165 z dnia 12 stycznia 2017
Posiedzenie nr 164 z dnia 10 stycznia 2017
Posiedzenie nr 163 z dnia 3 stycznia 2017

Wszystkie lata: 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017