Samorząd Województwa Śląskiego

ZARZĄD Województwa Śląskiego

Uchwały zarządu


Posiedzenie nr 180 z dnia 21 marca 2017
Nr uchwały W sprawie
572/180/V/2017 przyjęcia Raportu z wykonania w 2016 roku Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2011-2016
573/180/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-154/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs.
574/180/V/2017 przyjęcia Informacji z realizacji Programu pod nazwą Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny w 2016 roku
575/180/V/2017 rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-086/16 dla Działania 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs, Osi priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy RPO WSL na lata 2014-2020 (3 typ projektu: Wdrażanie programów zdrowotnych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów m.in. jelita grubego, piersi, szyjki macicy), poprzez zatwierdzenie Listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-086/16 – Subregion centralny, Listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-086/16 – Subregion północny, Listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-086/16 – Subregion południowy.
576/180/V/2017 zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-086/16 dla Działania 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs, Osi priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy RPO WSL na lata 2014-2020 (3 typ projektu: Wdrażanie programów zdrowotnych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów m.in. jelita grubego, piersi, szyjki macicy)
578/180/V/2017 zlecenia Fundacji Rozwoju i Promocji Psychoterapii z siedzibą w Zabrzu realizacji zadania publicznego pn. Edukacja w zmieniającym się świecie oraz udzielenia wsparcia finansowego na jego realizację
579/180/V/2017 zlecenia Stowarzyszeniu dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych „Razem do celu” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej realizacji zadania publicznego pn. IV Korekcyjna Olimpiada Kocykowa dla Szkół Specjalnych i Ośrodków Szkolno – Wychowawczych oraz udzielenia wsparcia finansowego na jego realizację
580/180/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Bożenie Łobodzie – radcy prawnemu w Wydziale Pomocy Prawnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
581/180/V/2017 wyrażenia zgody na zawarcie przez Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach umowy najmu pomieszczenia
582/180/V/2017 wydania opinii
583/180/V/2017 wydania opinii
584/180/V/2017 wydania opinii
585/180/V/2017 w sprawie aktualizacja książek procedur do obsługi działań objętych PROW 2014-2020, obsługiwanych przez Samorząd Województwa (KP-611-349-ARiMR/3/z oraz KP-611-367-ARiMR/2/z).
586/180/V/2017 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia ,,Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata2016-2022”
587/180/V/2017 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wykonania ,,Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata2016-2022” w celu przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego stanowiącej akt prawa miejscowego
588/180/V/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania dziedzictwa przemysłowego w 2017 r.
589/180/V/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2017 r.
590/180/V/2017 przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu statutu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie
592/180/V/2017 zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok
594/180/V/2017 zmian planu wykonawczego budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok
595/180/V/2017 przyjęcia Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Śląskiego w 2016 roku oraz Informacji o stanie mienia Województwa Śląskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

Wszystkie posiedzenia w 2017 roku:
Posiedzenie nr 180 z dnia 21 marca 2017
Posiedzenie nr 179 z dnia 20 marca 2017
Posiedzenie nr 178 z dnia 17 marca 2017
Posiedzenie nr 177 z dnia 15 marca 2017
Posiedzenie nr 176 z dnia 7 marca 2017
Posiedzenie nr 175 z dnia 1 marca 2017
Posiedzenie nr 174 z dnia 27 lutego 2017
Posiedzenie nr 173 z dnia 23 lutego 2017
Posiedzenie nr 172 z dnia 21 lutego 2017
Posiedzenie nr 171 z dnia 14 lutego 2017
Posiedzenie nr 170 z dnia 7 lutego 2017
Posiedzenie nr 169 z dnia 31 stycznia 2017
Posiedzenie nr 168 z dnia 23 stycznia 2017
Posiedzenie nr 167 z dnia 17 stycznia 2017
Posiedzenie nr 166 z dnia 13 stycznia 2017
Posiedzenie nr 165 z dnia 12 stycznia 2017
Posiedzenie nr 164 z dnia 10 stycznia 2017
Posiedzenie nr 163 z dnia 3 stycznia 2017

Wszystkie lata: 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017