Samorząd Województwa Śląskiego

ZARZĄD Województwa Śląskiego

Uchwały zarządu


Posiedzenie nr 217 z dnia 19 września 2017
Nr uchwały W sprawie
1888/217/V/2017 powołania Komisji oceniającej merytorycznie wnioski złożone w ramach konkursu „Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2017” oraz przyjęcia regulaminu pracy ww. Komisji
1889/217/V/2017 wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania przez Sosnowiec – Miasto na prawach powiatu (Aleja Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec), otrzymanego na podstawie umowy nr UDA-RPSL.11.02.01-24-0439/16-00 z dnia 18 października 2016 r. zm. aneksem nr UDA-RPSL.11.02.01-24-0439/16-01 z dnia 20 lutego 2017 r. o dofinansowanie projektu pn. „Inwestujemy w naukę!”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
1891/217/V/2017 wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania przez F5 Konsulting Sp. z o.o., otrzymanego na podstawie umowy nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0112/15-00 z dnia 17 sierpnia 2016 r. o dofinansowanie projektu pn. „Energia edukacji – kompleksowy program rozwojowy Gimnazjum nr 5 i Gimnazjum nr 9 w Jaworznie”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z aneksem
1892/217/V/2017 Wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania przez POKOLENIE otrzymanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Mała szkoła dla wielkich ludzi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
1894/217/V/2017 zmiany uchwały nr 1698/133/V/2016 w sprawie aktualizacji Instrukcji Wykonawczych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, wersja 4 wraz z załącznikami
1900/217/V/2017 zawarcia porozumienia w sprawie rozwiązania umowy nr 548/ZD/2017 z dnia 28.02.2017 r. z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Warszawie
1901/217/V/2017 zawarcia porozumienia w sprawie rozwiązania umowy nr 2852/ZD/2017 z dnia 25.08.2017r. z Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym w Katowicach
1902/217/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Grzegorzowi Gwóźdź – zastępcy dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1903/217/V/2017 wyboru podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w celu przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań finansowych za 2017 i 2018 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie
1904/217/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Danucie Rosa - dyrektorowi Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1905/217/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Dariuszowi Wilczak – zastępcy dyrektora Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1906/217/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Wilk – dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
1907/217/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Bożenie Buckiej – dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „Metis” w Katowicach
1908/217/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Stefanowi Janta – wicedyrektorowi Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie
1914/217/V/2017 przystąpienia do sporządzenia „Okresowej oceny Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+”.
1916/217/V/2017 zatwierdzenia aktualizacji programu rzeczowo – finansowego na realizację zadania pn. „Wymiana zestawu pomp obiegowych w instalacji chłodu central klimatyzacyjnych (nr 1- 6) w budynku Biblioteki Śląskiej przy Pl. Rady Europy 1” oraz zawarcie aneksu nr 1 do umowy nr 2539/KL/2017 z dnia 14 lipca 2017 r. z Biblioteką Śląską w Katowicach
1918/217/V/2017 ustalenia liczby i wysokości Nagród im. Karola Miarki w 2017 roku w województwie śląskim
1919/217/V/2017 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Bielsko - Biała
1920/217/V/2017 wystąpienia do Sądu Rejonowego w Myszkowie I Wydział Cywilny z wnioskiem o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego
1921/217/V/2017 wystąpienia do Sądu Rejonowego w Myszkowie I Wydział Cywilny z wnioskiem o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego
1922/217/V/2017 wystąpienia do Sądu Rejonowego w Myszkowie I Wydział Cywilny z wnioskiem o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego
1923/217/V/2017 wystąpienia do Sądu Rejonowego w Myszkowie I Wydział Cywilny z wnioskiem o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego
1924/217/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Zbigniewowi Taborowi – dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
1925/217/V/2017 wydania opinii
1926/217/V/2017 wydania opinii
1927/217/V/2017 wydania opinii
1928/217/V/2017 uzgodnienia pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2706 S ul. Solnej w Cieszynie
1929/217/V/2017 uzgodnienia pozbawienia kategorii drogi powiatowej fragmentu drogi powiatowej nr 8206 S ul. Wolności w Zabrzu.
1930/217/V/2017 wydania opinii
1931/217/V/2017 wydania opinii
1932/217/V/2017 negatywnego uzgodnienia pozbawienia odcinka drogi na terenie gminy Milówka kategorii dróg powiatowych
1933/217/V/2017 przekazania nieruchomości położonej w Pilchowicach przy ulicy Dworcowej 31 na rzecz SPZOZ Szpital Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach.
1938/217/V/2017 przyjęcia projektu „Programu współpracy samorządu województwa śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych.
1939/217/V/2017 podziału zadań pomiędzy Marszałkiem Województwa, Wicemarszałkami Województwa, Członkiem Zarządu Województwa, Skarbnikiem Województwa i Sekretarzem Województwa w zakresie nadzoru nad Wydziałami i samodzielnymi stanowiskami Urzędu.
1940/217/V/2017 przyjęcia systemu zastępstw pomiędzy Wicemarszałkami i Członkiem Zarządu Województwa Śląskiego
1941/217/V/2017 zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok
1942/217/V/2017 przyjęcia wykazu umów wieloletnich, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Województwa Śląskiego i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
1943/217/V/2017 zmian planu wykonawczego budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok
1944/217/V/2017 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok

Wszystkie posiedzenia w 2017 roku:
Posiedzenie nr 217 z dnia 19 września 2017
Posiedzenie nr 216 z dnia 12 września 2017
Posiedzenie nr 215 z dnia 5 września 2017
Posiedzenie nr 214 z dnia 29 sierpnia 2017
Posiedzenie nr 213 z dnia 24 sierpnia 2017
Posiedzenie nr 212 z dnia 22 sierpnia 2017
Posiedzenie nr 211 z dnia 16 sierpnia 2017
Posiedzenie nr 210 z dnia 8 sierpnia 2017
Posiedzenie nr 208 z dnia 4 sierpnia 2017
Posiedzenie nr 209 z dnia 4 sierpnia 2017
Posiedzenie nr 208 z dnia 1 sierpnia 2017
Posiedzenie nr 207 z dnia 25 lipca 2017
Posiedzenie nr 206 z dnia 18 lipca 2017
Posiedzenie nr 205 z dnia 11 lipca 2017
Posiedzenie nr 204 z dnia 4 lipca 2017
Posiedzenie nr 203 z dnia 29 czerwca 2017
Posiedzenie nr 201 z dnia 27 czerwca 2017
Posiedzenie nr 200 z dnia 21 czerwca 2017
Posiedzenie nr 199 z dnia 20 czerwca 2017
Posiedzenie nr 198 z dnia 13 czerwca 2017
Posiedzenie nr 167 z dnia 6 czerwca 2017
Posiedzenie nr 197 z dnia 6 czerwca 2017
Posiedzenie nr 196 z dnia 31 maja 2017
Posiedzenie nr 195 z dnia 30 maja 2017
Posiedzenie nr 194 z dnia 24 maja 2017
Posiedzenie nr 194 z dnia 23 maja 2017
Posiedzenie nr 193 z dnia 16 maja 2017
Posiedzenie nr 192 z dnia 11 maja 2017
Posiedzenie nr 191 z dnia 9 maja 2017
Posiedzenie nr 190 z dnia 5 maja 2017
Posiedzenie nr 189 z dnia 25 kwietnia 2017
Posiedzenie nr 188 z dnia 20 kwietnia 2017
Posiedzenie nr 187 z dnia 19 kwietnia 2017
Posiedzenie nr 186 z dnia 11 kwietnia 2017
Posiedzenie nr 184 z dnia 4 kwietnia 2017
Posiedzenie nr 183 z dnia 3 kwietnia 2017
Posiedzenie nr 182 z dnia 30 marca 2017
Posiedzenie nr 181 z dnia 28 marca 2017
Posiedzenie nr 180 z dnia 21 marca 2017
Posiedzenie nr 179 z dnia 20 marca 2017
Posiedzenie nr 178 z dnia 17 marca 2017
Posiedzenie nr 177 z dnia 15 marca 2017
Posiedzenie nr 176 z dnia 7 marca 2017
Posiedzenie nr 175 z dnia 1 marca 2017
Posiedzenie nr 174 z dnia 27 lutego 2017
Posiedzenie nr 173 z dnia 23 lutego 2017
Posiedzenie nr 172 z dnia 21 lutego 2017
Posiedzenie nr 171 z dnia 14 lutego 2017
Posiedzenie nr 170 z dnia 7 lutego 2017
Posiedzenie nr 169 z dnia 31 stycznia 2017
Posiedzenie nr 168 z dnia 23 stycznia 2017
Posiedzenie nr 167 z dnia 17 stycznia 2017
Posiedzenie nr 166 z dnia 13 stycznia 2017
Posiedzenie nr 165 z dnia 12 stycznia 2017
Posiedzenie nr 164 z dnia 10 stycznia 2017
Posiedzenie nr 163 z dnia 3 stycznia 2017

Wszystkie lata: 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017