Samorząd Województwa Śląskiego

ZARZĄD Województwa Śląskiego

Uchwały zarządu


Posiedzenie nr 207 z dnia 25 lipca 2017
Nr uchwały W sprawie
1482/207/V/2017 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-102/17 dla Poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Południowy, Działania 9.1 Aktywna integracja, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 poprzez zatwierdzenie Listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-102/17.
1483/207/V/2017 w sprawie zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-102/17 dla Poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Południowy, Działania 9.1 Aktywna integracja, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
1484/207/V/2017 w sprawie: przyjęcia regionalnego programu zdrowotnego pn.:„Zdrowa Matka i Dziecko” Regionalny Program Zdrowotny Województwa Śląskiego na lata 2017-2020 w zakresie poprawy opieki nad kobietą w ciąży w kontekście budowania postaw świadomego rodzicielstwa oraz wczesnego wykrywania i leczenia wad rozwojowych u dzieci w okresie prenatalnym.
1485/207/V/2017 przyjęcia regionalnego programu zdrowotnego pn.: „Program Zdrowego Kręgosłupa” Regionalny Program Zdrowotny Województwa Śląskiego na lata 2017-2021 w zakresie wczesnego wykrywania deformacji kręgosłupa u dzieci w wieku szkolnym oraz edukacja w zakresie ergonomii w codziennym życiu dziecka.
1489/207/V/2017 ogłoszenia konkursu „Gmina przyjazna rodzinie 2017” oraz powołania Komisji Konkursowej oceniającej wnioski złożone w ramach tego przedsięwzięcia, a także przyjęcia regulaminu prac w/w Komisji
1494/207/V/2017 w sprawie przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-037/17
1496/207/V/2017 w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 838/189/V/2017 z dnia 25.04.2017 r. poprzez zmianę Listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-021/16 dla Działania 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), Poddziałania 7.4.2 Outplacement - konkurs RPO WSL 2014-2020.
1500/207/V/2017 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.11.04.01-IP.02-24-024/16 dla Działania 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, Poddziałanie 11.4.1 Kształcenie ustawiczne - ZIT, Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego poprzez zatwierdzenie Listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.11.04.01-IP.02-24-024/16
1501/207/V/2017 w sprawie zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.11.04.01-IP.02-24-024/16 Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, Poddziałanie 11.4.1 Kształcenie ustawiczne - ZIT
1502/207/V/2017 zmiany na stanowisku eksperta wojewódzkiego do spraw informacji o narkotykach i narkomanii
1506/207/V/2017 wydania decyzji utrzymującej w mocy decyzję Zarządu Województwa Śląskiego nr 1126/FR/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r
1507/207/V/2017 wydania decyzji w przedmiocie zwrotu środków finansowych, nieprawidłowo wykorzystanych przez Beneficjenta, Stowarzyszenie „Misericordia” w Zabrzu, wypłaconych w związku z realizacją projektu pn. „Budowa Zabrzańskiego Centrum Innowacji”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
1513/207/V/2017 wspólnej organizacji przedsięwzięć promocyjnych we współpracy z gminami jurajskimi - Janowem i Żarkami.
1514/207/V/2017 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1515/207/V/2017 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1516/207/V/2017 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1517/207/V/2017 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1518/207/V/2017 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1519/207/V/2017 zawarcia umów zleceń z ekspertami z listy Ministra Edukacji Narodowej
1522/207/V/2017 wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy przez Okręgowy Szpital Kolejowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Katowicach gruntu na czas nieoznaczony oraz pomieszczeń na czas oznaczony 3 lat.
1523/207/V/2017 wyrażenia zgody na zawarcie przez Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii z siedzibą w Bystrej umowy dzierżawy pomieszczeń na czas oznaczony 3 lat.
1524/207/V/2017 przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 roku obejmującej wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego
1525/207/V/2017 zawarcia Aneksu do Umowy z Gminą Poczesna
1526/207/V/2017 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Gminą Poczesna
1527/207/V/2017 zmiany treści załącznika nr 3c do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 597/356/II/2006 z dnia 06.04.2006 r. w sprawie nadania numeracji dróg powiatowych na terenie Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego.
1528/207/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Pilchowice
1529/207/V/2017 wydania opinii
1530/207/V/2017 wydania opinii
1531/207/V/2017 wydania opinii
1532/207/V/2017 zatwierdzenia aktualizacji programu rzeczowo - finansowego na rok 2017 dla zadania pn. „Nadbudowa II piętra wraz z termomodernizacją Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej”
1538/207/V/2017 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego, dotyczące działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w zakresie przeciwdziałania przemocy, równego traktowania, przeciwdziałania stereotypom oraz przeciwdziałania mowie nienawiści.
1539/207/V/2017 zamieszczenia oferty Fundacji Pozytywnych Zmian z Bielska-Białej na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pod nazwą: Mapa – reagujemy przeciwko przemocy”, na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, stronie internetowej Województwa Śląskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz, w razie braku uwag, zawarcia umowy z Fundacją Pozytywnych Zmian z Bielska-Białej na realizację ww. zadania publicznego w trybie pozakonkursowym
1540/207/V/2017 podwyższenia kapitału zakładowego spółki Stadion Śląski Sp. z o.o. z kwoty 194.612.000 zł do kwoty 239.612.000 zł poprzez utworzenie i objęcie przez Województwo Śląskie 450.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy.
1541/207/V/2017 przyznania nagrody rocznej dla Pana Andrzeja Siwca - Prezesa Zarządu Spółki Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.
1542/207/V/2017 przyznania nagrody rocznej dla Pana Tomasza Niesyto Prezesa Zarządu Spółki Uzdrowisko Goczałkowice – Zdrój sp. z o.o.
1545/207/V/2017 zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok.
1546/207/V/2017 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok

Wszystkie posiedzenia w 2017 roku:
Posiedzenie nr 207 z dnia 25 lipca 2017
Posiedzenie nr 206 z dnia 18 lipca 2017
Posiedzenie nr 205 z dnia 11 lipca 2017
Posiedzenie nr 204 z dnia 4 lipca 2017
Posiedzenie nr 203 z dnia 29 czerwca 2017
Posiedzenie nr 201 z dnia 27 czerwca 2017
Posiedzenie nr 200 z dnia 21 czerwca 2017
Posiedzenie nr 199 z dnia 20 czerwca 2017
Posiedzenie nr 198 z dnia 13 czerwca 2017
Posiedzenie nr 167 z dnia 6 czerwca 2017
Posiedzenie nr 197 z dnia 6 czerwca 2017
Posiedzenie nr 196 z dnia 31 maja 2017
Posiedzenie nr 195 z dnia 30 maja 2017
Posiedzenie nr 194 z dnia 24 maja 2017
Posiedzenie nr 194 z dnia 23 maja 2017
Posiedzenie nr 193 z dnia 16 maja 2017
Posiedzenie nr 192 z dnia 11 maja 2017
Posiedzenie nr 191 z dnia 9 maja 2017
Posiedzenie nr 190 z dnia 5 maja 2017
Posiedzenie nr 189 z dnia 25 kwietnia 2017
Posiedzenie nr 188 z dnia 20 kwietnia 2017
Posiedzenie nr 187 z dnia 19 kwietnia 2017
Posiedzenie nr 186 z dnia 11 kwietnia 2017
Posiedzenie nr 184 z dnia 4 kwietnia 2017
Posiedzenie nr 183 z dnia 3 kwietnia 2017
Posiedzenie nr 182 z dnia 30 marca 2017
Posiedzenie nr 181 z dnia 28 marca 2017
Posiedzenie nr 180 z dnia 21 marca 2017
Posiedzenie nr 179 z dnia 20 marca 2017
Posiedzenie nr 178 z dnia 17 marca 2017
Posiedzenie nr 177 z dnia 15 marca 2017
Posiedzenie nr 176 z dnia 7 marca 2017
Posiedzenie nr 175 z dnia 1 marca 2017
Posiedzenie nr 174 z dnia 27 lutego 2017
Posiedzenie nr 173 z dnia 23 lutego 2017
Posiedzenie nr 172 z dnia 21 lutego 2017
Posiedzenie nr 171 z dnia 14 lutego 2017
Posiedzenie nr 170 z dnia 7 lutego 2017
Posiedzenie nr 169 z dnia 31 stycznia 2017
Posiedzenie nr 168 z dnia 23 stycznia 2017
Posiedzenie nr 167 z dnia 17 stycznia 2017
Posiedzenie nr 166 z dnia 13 stycznia 2017
Posiedzenie nr 165 z dnia 12 stycznia 2017
Posiedzenie nr 164 z dnia 10 stycznia 2017
Posiedzenie nr 163 z dnia 3 stycznia 2017

Wszystkie lata: 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017