Postanowienie nr 708/SP/2009
w sprawie
uzgodnienie projektu „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego ograniczonego ulicami Bytomską, DTŚ oraz granicą administracyjną miasta”

na podstawie
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz.1071 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 17, pkt 7a oraz art. 24 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 61,0kB]