UchwałyUchwała zarządu nr 1208/261/V/2018
w sprawie
rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-206/17

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 913); art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2; art. 38 ust. 1 pkt 1; art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.).

Uchwała zarządu nr 1207/261/V/2018
w sprawie
przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-261/18 w ramach Poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j.: Dz. U. z . z 2018 r., poz. 913); art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2; art. 38 ust. 1 pkt 1; art. 40, art. 41 ust. 1 i 2 oraz ust. 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.)


Uchwała zarządu nr 1219/261/V/2018
w sprawie
zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-210/17

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 913); art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2; art. 38 ust. 1 pkt 1; art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.) w zw. z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1475).

Uchwała zarządu nr 1222/261/V/2018
w sprawie
zatwierdzenia Sprawozdań z realizacji szczegółowych planów wydatków na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2017 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U z 2018, poz. 913), w związku z § 6 ust. 3 pkt 4 Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach (nadany Uchwałą Nr V/41/12/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r.).

Uchwała zarządu nr 1223/261/V/2018
w sprawie
zatwierdzenia Sprawozdań z realizacji szczegółowych planów wydatków na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2017 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 913), w związku z § 6 ust. 3 pkt 4 Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie (nadany Uchwałą Nr V/41/12/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r.).

Uchwała zarządu nr 1225/261/V/2018
w sprawie
zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji skorygowanego szczegółowego planu wydatków inwestycyjnych na 2017 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U z 2018, poz. 913), w związku z § 6 ust.3 pkt 4 Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach (nadany Uchwałą Nr V/41/13/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r.).