Regulamin działania WKUA V kadencji

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 17/19 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 22 lutego 2019 r.

Regulamin Działania Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa Śląskiego VI kadencji samorządu województwa

§1

 1. Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna Województwa Śląskiego, zwana dalej ”WKU-A”, jest organem doradczym Marszałka Województwa Śląskiego VI kadencji w sprawach planowania przestrzennego.
 2. WKU-A powołana jest do:
  1. opiniowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa i jego zmian, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  2. opiniowania oceny realizacji inwestycji celu publicznego dokonywanej w ramach okresowej oceny planu zagospodarowania przestrzennego województwa, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  3. oceny prac konkursowych w dorocznym konkursie „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego”,
  4. opiniowania Regulaminów konkursów architektonicznych na zadania inwestycyjne realizowane przez Województwo Śląskie oraz udział w pracach Sądów Konkursowych,
  5. wydawania innych opinii na potrzeby Marszałka Województwa Śląskiego.
 3. WKU-A powołana jest na okres VI kadencji samorządu województwa.

§2

Marszałek Województwa Śląskiego może odwołać członka WKU-A z jej składu w razie:

 1. nieobecności członka WKU-A na 5 posiedzeniach w roku,
 2. rezygnacji z funkcji członka WKU-A,
 3. śmierci członka WKU-A.

§3

 1. Posiedzenia WKU-A zwoływane są odpowiednio do potrzeb wynikających z bieżących prac samorządu województwa.
 2. Marszałek Województwa Śląskiego w porozumieniu z Przewodniczącym WKU-A ustala tematykę, termin, porządek i miejsce posiedzeń.
 3. O tematyce, terminie, porządku i miejscu posiedzenia WKU-A zawiadamia się jej członków za pośrednictwem poczty elektronicznej, co najmniej 7 dni wcześniej - dopuszcza się także powiadomienia telefoniczne.

§4

 1. Przewodniczący WKUA prowadzi posiedzenia WKU-A.
 2. Przewodniczący WKUA reprezentuje WKU-A na zewnątrz.
 3. W wypadku nieobecności Przewodniczącego pełnienie jego obowiązków należy do jednego z Zastępców Przewodniczącego.

§5

 1. W posiedzeniach WKU-A uczestniczą członkowie WKU-A, przedstawiciele Biura ds. Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz przedstawiciele Zarządu Województwa Śląskiego.
 2. W posiedzeniach WKU-A mogą uczestniczyć zaproszeni przedstawiciele organów, instytucji i jednostek oraz eksperci, odpowiednio do omawianego tematu.
 3. Obecni na posiedzeniu członkowie WKU-A podpisują listę obecności.
 4. Członkowie WKU-A oraz osoby wymienione w ust. 2 nie otrzymują wynagrodzenia za udział w posiedzeniach WKU-A.

§6

 1. WKU-A wyraża swoje opinie w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków WKU-A uprawnionych do głosowania.
 2. Uprawnionymi do głosowania są członkowie WKU-A z wyłączeniem Zastępcy Przewodniczącego, jako przedstawiciela Biura ds. Planowania Przestrzennego.
 3. Opinie WKU-A zawarte są w protokole z posiedzenia, który podpisuje Przewodniczący WKU-A lub Zastępca Przewodniczącego WKU-A.
 4. Opinie WKU-A wyrażane są na podstawie referatów, koreferatów, opinii lub ekspertyz przygotowanych przez członków WKU-A oraz zaproszonych ekspertów.
 5. Marszałek Województwa Śląskiego w porozumieniu z Przewodniczącym WKU-A wyznacza autora referatu, koreferatu, opinii lub ekspertyzy oraz ustala jego temat, zakres i termin wykonania.
 6. Opracowanie i wygłoszenie referatu, koreferatu, opinii lub ekspertyzy wykonywane jest na podstawie odpowiedniej umowy, zawartej zgodnie z ogólnymi zasadami prawa.

§7

Obsługą techniczno-organizacyjną WKU-A zajmuje się Biuro ds. Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, który:

 1. zapewnia organizację prac WKU-A,
 2. prowadzi jej dokumentację,
 3. prowadzi korespondencję,
 4. sporządza protokoły z posiedzeń WKU-A, o których mowa w § 6 ust.3.

§8

 1. Środki na wydatki związane z działalnością WKU-A zabezpieczone są w planie finansowym Biura ds. Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
 2. Wysokość wynagrodzenia za przygotowanie i wygłoszenie referatu, koreferatu, opinii lub ekspertyzy, o których mowa w § 6 ust.4, 6 określa odpowiednia umowa.