Okrągły stół dla Parku

 fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS
Marszałek Jakub Chełstowski powołał Wojewódzką Radę Społeczną ds. Parku Śląskiego. Zapowiedział także powstanie okrągłego stołu dla Parku Śląskiego.

Rada ds. Parku Śląskie jest organem opiniodawczo – doradczym działającym przy marszałku województwa. Do jej zadań należy rozpoznawanie potrzeb i doradzanie działań rozwojowych Parku, opiniowanie i wspieranie inicjatyw realizowanych na obszarze Parku oraz organizowanie płaszczyzny współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz wzmocnienia oferty edukacyjnej, sportowej i rozrywkowej Parku.

"Park Śląski to z pewnością jedna z najsilniejszych marek naszego województwa, którego potencjał nadal nie został do końca rozpoznany i wykorzystany. Niewiele metropolii na świecie ma tak piękne i obszerne tereny zielone w samym w swym centrum, które służą rekreacji i wypoczynkowi ale także integrują mieszkańców. Chciałbym, i w tym upatruję rolę Rady ds. Parku, by zachować i jednocześnie twórczo rozwinąć funkcje Parku Śląskiego" – powiedział marszałek Jakub Chełstowski.

Marszałek zapowiedział także okrągły stół Parku Śląskiego, do którego zaproszeni zostaną wszyscy zainteresowani jego przyszłością. 

"Park Śląski to miejsce wyjątkowe, kryjące sacrum, które należy zachować dla przyszłych pokoleń. Chciałbym by na płaszczyźnie dialogu działać dla przyszłości tego miejsca. Dlatego też zamierzam powołać okrągły stół dla Parku Śląskiego, przy którym zasiedliby zarówno społecznicy jak i samorządowcy szczebla lokalnego i wojewódzkiego, by rozmawiać ale przede wszystkim działać dla dobra tej wyjątkowej, wspólnej przestrzeni" - powiedział marszałek Chełstowski.

W skład Rady weszło 6 osób, przedstawicieli stowarzyszeń oraz środowisk skupionych wokół Paku Śląskiego:

 • Elżbieta Mądry - Prezes Zarządu Stowarzyszenie Nasz Park
 • Łukasz Korsak – Społeczność Ratujmy Park Śląski,
 • Dariusz Olejniczak – prezes Stowarzyszenie Przyjaciół Parku Śląskiego,
 • Anna Poraj – Prezes Zarządu Fundacja Park Śląski
 • Anna Peterko – Komendant Śląskiej Chorągwi ZHP,
 • Grzegorz Wójkowski – Prezes Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS