Regulamin organizacyjny Rady ds. elektromobilności

Załącznik do Uchwały 434/175/V/2017 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 01.03.2017 roku

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
RADY DO SPRAW ELEKTROMOBILNOŚCI

ROZDZIAŁ I
Przepisy ogólne

§ 1

Regulamin określa szczegółową organizację oraz tryb pracy Rady do spraw elektromobilności, zwanej dalej Radą.

ROZDZIAŁ II
Zakres działania Rady

§ 2

Rada pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Zarządu Województwa Śląskiego.

§ 3

 1. Do zakresu działania Rady należy w szczególności:
  1. przygotowywanie dla administracji samorządowej rekomendacji związanych z promocją i wprowadzaniem w życie idei elektromobilności (elektromobilnych rozwiązań) na terenie województwa śląskiego,
  2. proponowanie rozwiązań dotyczących koordynacji działań organów administracji samorządowej w zakresie promocji i wprowadzania idei elektromobilności (elektromobilnych rozwiązań) na terenie województwa śląskiego,
  3. inspirowanie przedsięwzięć promujących elektromobilność na terenie województwa śląskiego,
  4. składanie wniosków Zarządowi Województwa Śląskiego i wydawanie opinii w sprawach dotyczących elektromobilności w województwie śląskim,
  5. analizowanie i wykorzystywanie doświadczeń oraz upowszechnianie dobrych praktyk w obszarze elektromobilności innych regionów i państw,
  6. utrwalanie dobrych przykładów poprzez implementację elektromobilnych rozwiązań w instytucjach administracji samorządowej,
  7. tworzenie warunków dla lepszej komunikacji i dialogu między administracją publiczną, biznesem, sferą naukową oraz organizacjami pozarządowymi, w sprawach dotyczących elektromobilności.
 2. Rada, w drodze uchwały, może powoływać Zespoły Robocze. ROZDZIAŁ III Tryb powoływania i odwoływania członków Rady oraz kadencja Rady

§ 4

 1. Przewodniczącego Rady do spraw elektromobilności powołuje Zarząd Województwa Śląskiego.
 2. astępcę Przewodniczącego Rady do spraw elektromobilności powołuje Zarząd Województwa Śląskiego.
 3. Członków Rady powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Śląskiego.
 4. Członek Rady może zostać odwołany:
  1. na wiosek organu lub organizacji, które zgłosiły jego kandydaturę na członka Rady,
  2. z inicjatywy Zarządu Województwa Śląskiego,
  3. po złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji.

§ 5

Rada powoływana jest na okres kadencji samorządu województwa.

ROZDZIAŁ IV
Organizacja oraz tryb pracy Rady

§ 6

 1. Pracą Rady kieruje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady.
 2. Do zadań Przewodniczącego Rady należy w szczególności:
  1. zwoływanie posiedzeń Rady,
  2. przewodniczenie posiedzeniom Rady,
  3. ustalanie harmonogramu prac Rady, w tym terminów i programów kolejnych posiedzeń, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Rady,
  4. reprezentowanie Rady na zewnątrz,
  5. zapraszanie na posiedzenia Rady przedstawicieli organów, organizacji i instytucji nie reprezentowanych w Radzie,
  6. przedstawianie propozycji ustaleń w sprawach organizacyjnych,
 3. Przewodniczący Rady może zapraszać do udziału w pracach Rady, z głosem doradczym, inne osoby.

§ 7

 1. Posiedzenia Rady odbywają się w zależności od potrzeb, zgodnie z harmonogramem prac, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu wraz z propozycją porządku obrad, przekazywane jest członkom Rady na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym terminem.
 3. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 2 odbywa się wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej na wskazany do korespondencji adres.
 4. W przypadku nieobecności członka Rady na posiedzeniu, powinien on wyznaczyć swojego zastępcę.
 5. Posiedzenia Rady odbywają się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego lub miejscu ustalonym przez Przewodniczącego Rady.

§ 8

 1. Rada podejmuje decyzję oraz wyraża swoją opinię w formie:
  1. uchwały,
  2. odpowiedniego zapisu w protokole z posiedzenia Rady.
 2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.
 3. Uprawionymi do głosowania są członkowie Rady lub osoby ich zastępujące.
 4. Głosowania Rady są jawne.

§ 9

 1. Z każdego posiedzenia Rady sporządza się protokół.
 2. Protokół z posiedzenia Rady zawiera w szczególności:
  1. porządek dzienny posiedzenia,
  2. listę imienną uczestników posiedzenia,
  3.  treść uchwał, wniosków, stanowisk, opinii,
  4. ustalenia z prac Rady.
 3. Protokół z posiedzenia podpisuje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady.
 4. Protokół z posiedzenia udostępniany jest członkom Rady, wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej na wskazany do korespondencji adres.

ROZDZIAŁ V
Zespoły Robocze

§ 10

 1. Zespół Roboczy zostaje powołany do realizacji zadań określonych w § 3 ust. 1.
 2. W skład Zespołu Roboczego wchodzą:
  1. jeden z członków Rady, będący jednocześnie Przewodniczącym Zespołu Roboczego,
  2. przedstawiciele innych podmiotów, w szczególności organów samorządu terytorialnego, samorządu gospodarczego, organizacji związkowych, organizacji pracodawców, organizacji pozarządowych, jednostek naukowo-badawczych oraz uczelni wyższych, eksperci, doradcy oraz obserwatorzy, zaproszeni przez Przewodniczącego Zespołu Roboczego do udziału w pracach Zespołu Roboczego.
 3. W skład Zespołów Roboczych nie mogą wchodzić Przewodniczący Rady ani Zastępca Przewodniczącego Rady.
 4. Posiedzenia Zespołu Roboczego zwołuje Przewodniczący Zespołu Roboczego.
 5. Posiedzenia Zespołu Roboczego odbywają się w miejscu ustalonym przez Przewodniczącego Zespołu Roboczego.

§ 11

 1. Pracą Zespołu Roboczego kieruje Przewodniczący Zespołu Roboczego, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Zespołu Roboczego.
 2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu Roboczego należy w szczególności:
  1. zwoływanie posiedzeń Zespołu Roboczego,
  2. przewodniczenie posiedzeniom Zespołu Roboczego,
  3. podpisywanie notatek sporządzanych z posiedzenia Zespołu Roboczego,
  4. składanie Radzie sprawozdań z realizacji zadań powierzonych Zespołowi Roboczemu.

ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe

§ 12

 1. Przewodniczący Rady przedstawia Zarządowi Województwa Śląskiego sprawozdania z działalności Rady za dany rok kalendarzowy, w termie do dnia 31 marca roku następnego.
 2. Obsługę techniczno-organizacyjną Rady zapewnia Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

§ 13

Za udział w posiedzeniach/pracach Rady lub Zespołów Roboczych, członkowie Rady, członkowie Zespołów Roboczych, zaproszeni eksperci, doradcy oraz obserwatorzy, nie otrzymują wynagrodzenia ani zwrotu kosztów uczestnictwa.