Skład Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

Skład WRRP na kadencję 2021-2025

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 57/21 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. z późn. zm. w skład Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Katowicach na kadencję 2021-2025, jako organu opiniodawczo-doradczego Marszałka Województwa Śląskiego w sprawach polityki rynku pracy, wchodzą członkowie następujących struktur organizacyjnych:

 1. przedstawiciele wojewódzkich struktur organizacji związkowych:
  1. Jacek Zając – Forum Związków Zawodowych,
  2. Wacław Czerkawski – Rada OPZZ Województwa Śląskiego,
  3. Piotr Nowak – NSZZ „Solidarność” Region Śląsko-Dąbrowski;
 2. przedstawiciele wojewódzkich struktur organizacji pracodawców:
  1. Jakub Wyciślik – Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach,
  2. Marek Zychla – Śląski Związek Pracodawców Lewiatan,
  3. Dariusz Jadczyk – Regionalna Organizacja Pracodawców w Częstochowie Zrzeszona w Konfederacji Lewiatan (Wiceprzewodniczący Rady);
 3. przedstawiciele społeczno–zawodowych organizacji rolników:
  1. Andrzej Krawczyk – Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Katowicach,
  2. Janusz Wita – Śląska Izba Rolnicza;
 4. przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy:
  1. Elżbieta Markowska – Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki,
  2. Dr Piotr Kurnicki – Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Profesora Zbigniewa Religi,
  3. Antoni Augustyn – Lokalna Grupa Działania „Wspólny Rozwój”,
  4. Piotr Bańczyk – Centrum Społecznego Rozwoju;
 5. przedstawiciele organów jednostek samorządu terytorialnego:
  1. Izabela Domogała – Członek Zarządu Województwa Śląskiego (Przewodnicząca Rady),
  2. Dariusz Ptaś – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,
  3. Jarosław Wesołowski – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.