Śląskie inwestuje w talenty

 fot. arch. UMWS / Radosław Kaźmierczak fot. arch. UMWS / Radosław Kaźmierczak
Rozpoczęto realizację V edycji projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty”, który wspiera uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie języków obcych nowożytnych, przedmiotów matematycznych, informatycznych lub przyrodniczych

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił termin naboru wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty – V edycja oraz zatwierdził wzory dokumentów niezbędnych do jego realizacji. 

Stypendia w wysokości 5 000,00 zł udzielane będą na czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020. Stypendium w ramach projektu otrzyma 625 uczniów. Termin naboru został wyznaczony na okres od 23 września 2019 r. do 25 października 2019 r. 

Uczniowie zainteresowani otrzymaniem stypendium i spełniający kryteria określone w Regulaminie mogą składać wnioski (wraz z załącznikami) osobiście lub wysłać na adres: 

 • Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice;
 • Kancelarii Międzywydziałowego Zespołu Zadaniowego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała;
 • Kancelarii Międzywydziałowego Zespołu Zadaniowego w Częstochowie, ul. Sobieskiego 7, 42-217 Częstochowa. 

Datą złożenia wniosku o przyznanie stypendium jest data wpływu wniosku do jednego z miejsc wskazanych powyżej. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem przyznawania stypendiów wnioski złożone po 25 października 2019 r. nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Kryteria niezbędne do spełnienia, aby uzyskać stypendium to:

 1. uczęszczanie do szkoły ponadpodstawowej (publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej) na terenie województwa śląskiego;
 2. uzyskanie średniej ocen z trzech przedmiotów kierunkowych na poziomie co najmniej 5,33, tj. obligatoryjnie z matematyki i jednego z języków obcych nowożytnych oraz jednego wybranego przez ucznia/uczennicę pozostałego przedmiotu z grupy określonych w § 1 pkt 12 Regulaminu;
 3. uzyskanie średniej ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie co najmniej 5,25. Średnia zostanie zweryfikowana na podstawie wszystkich ocen wyszczególnionych na świadectwie szkolnym wydanym na zakończenie roku szkolnego 2018/2019;
 4. niepobieranie innego stypendium przyznanego za wyniki w nauce, finansowanego ze środków publicznych, o sumarycznej wartości w skali roku szkolnego przewyższającej 1240,00 zł.

Stypendium może uzyskać jedynie osoba, która bezwarunkowo spełnia wszystkie kryteria wskazane powyżej. Lista rankingowa, po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Śląskiego, zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Śląskiego.

Dodatkowe punkty można zdobyć spełniając co najmniej jedno z kryteriów dodatkowych:

 1. uzyskanie w okresie dwóch lat szkolnych poprzedzających rok szkolny 2019/2020, tytułu laureata lub finalisty konkursu o zasięgu co najmniej wojewódzkim lub olimpiady/turnieju co najmniej II stopnia. W ramach ocenianego kryterium honorowane będą wyłącznie osiągnięcia w konkursach, olimpiadach lub turniejach związanych z przedmiotami matematycznymi, przyrodniczymi, językowymi (w zakresie języków obcych nowożytnych) lub ICT;
 2. posiadanie przez ucznia/uczennicę ubiegającego/ą się o stypendium aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 3. niepobieranie stypendium w ramach poprzednich edycji projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty, tj. w latach szkolnych: 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 oraz 2018/2019;
 4. status rodziny wielodzietnej ucznia/uczennicy ubiegającego/ej się o stypendium.

Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie, przez cały okres pobierania stypendium (tj. od września 2019 r. do czerwca 2020 r.) podlegają opiece dydaktycznej sprawowanej przez nauczycieli, pedagogów szkolnych lub doradców zawodowych, zatrudnionych w ich szkołach. Zgodnie z postanowieniami obecnie obowiązującego Regulaminu przyznawania stypendiów, jeden opiekun może objąć opieką dydaktyczną nie więcej niż siedmiu uczniów.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o pomoc stypendialną to: Wniosek o przyznanie stypendium, Plan Rozwoju Ucznia oraz świadectwo szkolne wydane na zakończenie roku szkolnego 2018/2019. 

 

 

Linki do stron zewnętrznych
Nabór wniosków o przyznanie stypendium