WPKiW w Chorzowie

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie to jedyny w swoim rodzaju obiekt przyrodniczo-rekreacyjny stanowiący "zielone płuca" regionu.
Powstały na zrekultywowanych hałdach Park jest źródłem tlenu i biofiltrem dla zanieczyszczeń przemysłowych, stanowiąc znakomity przykład udanej rekultywacji terenów zdegradowanych ekologicznie.

Położony w centrum Aglomeracji Górnośląskiej, zajmuje ok. 522 ha powierzchni w obrębie trzech dużych miast: Katowic, Chorzowa, Siemianowic Śląskich z niezliczoną ilością dróżek i alejek o długości ponad 80 km. Część centralna Parku ma charakter rezerwatu leśnego, zaś w głównej kotlinie Parku połączenie kilku stawów stanowi wielkie zlewisko wodne. Znajdują się tam ogrody, kawiarenki, obiekty rekreacyjne i turystyczne tonące w zieleni świerków, wierzb, jałowców czy szlachetnych odmian lipy, magnolii i cytrusów.
Na terenie WPKiW prowadzona jest bardzo zróżnicowana działalność, na co pozwalają wchodzące w jego skład takie obiekty jak: ogród zoologiczny, wesołe miasteczko, planetarium, Stadion Śląski, park etnograficzny, rosarium, kąpieliska, pawilon wystawienniczy, ośrodek harcerski, baza hotelowa i restauracyjna. WPKiW jest największym parkiem miejskim w Polsce. Obiekty parku łączy "Elka"- jedyna w Europie nizinna kolejka linowa. Rocznie Park odwiedza kilka milionów gości, dla których jest to niekiedy jedyna forma wypoczynku i rekreacji.

Jego obszar charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą, znacznym zróżnicowaniem warunków siedliskowych i roślinności. Są tu siedliska typowo wodne, nadwodne, łąkowe i umiarkowanie wilgotne o różnym stopniu żyzności, porośnięte przez słabo wykształcone lasy liściaste oraz niewielkie fragmenty siedlisk borowych. Odnotowano tutaj większość gatunków roślin i zwierząt całkowicie i częściowo chronionych oraz rzadkich.

Obecnie na terenie Parku rośnie ponad 200 gatunków i odmian drzew i krzewów, z czego ok. 30 % to gatunki rodzime, pozostałe to północnoamerykańskie i azjatyckie. Dendroflora Parku jest jedną z największych kolekcji drzew i krzewów Górnego Śląska. Obfituje ona w rzadko spotykane okazy dendrologiczne min. metasekwoja chińska, cypryśnik błotny, miłorząb japoński, tulipanowiec amerykański, korkowiec amurski i wiele innych. Poza tym stwierdzono tu występowanie 285 gatunków roślin zielnych.
Duża różnorodność siedlisk oraz bogata i zróżnicowana roślinność wpływają na bogactwo występującej tu fauny. Na terenie parku gnieżdżą się liczne gatunki ptaków, płazów, gadów i ssaków oraz bogaty świat bezkręgowców, zwłaszcza owadów.

Znajdujące się na terenie WPKiW Planetarium im. M. Kopernika dysponuje obserwatorium astronomicznym wyposażonym w największą w Polsce lunetę o 30 cm obiektywie, stacją klimatologiczną i sejsmologiczną oraz ogródkiem meteorologicznym. Obserwatorium meteorologii i klimatologii, działające od 1962 r., prowadzi m.in. badania dotyczące warunków klimatycznych w tym wielkoprzemysłowym regionie.
Oferta dydaktyczna Planetarium kierowana jest zarówno do uczniów, studentów jak i nauczycieli oraz do szerokiej publiczności.

Najbardziej atrakcyjną i najliczniej odwiedzaną częścią Parku jest powstałe w 1968 r. rosarium, w którym odwiedzający mogą podziwiać 300 gatunków róż. Międzynarodowe Towarzystwo Miłośników Róż uznaje Śląskie Rosarium za jedno z 30 najpiękniejszych na świecie.

Będący częścią WPKiW Śląski Ogród Zoologiczny zajmuje obszar 50 ha. Na tej powierzchni żyje blisko 3 tys. zwierząt z 300 gatunków. W 1975 r. Śląskie ZOO wzbogaciło się ekspozycję, jedyną tego typu w kraju, skalną dolinę dinozaurów. Prezentowane w niej betonowe gady z epoki jurajskiej zostały zrekonstruowane w oparciu o wyniki wykopalisk prowadzonych przez polskich archeologów na Pustyni Gobi w Mongolii. ZOO prowadzi różnorodną działalność dydaktyczną oraz współpracuje z ośrodkami w kraju i za granicą.

WPKiW to niewątpliwie bardzo cenny obiekt przyrodniczo-kulturowy na terenie województwa śląskiego zasługujący na ochronę oraz rozpowszechnienie wiedzy o jego wartości i odpowiedniej ich promocji. Jest to miejsce bliskiego kontaktu z przyrodą w centrum aglomeracji przemysłowej o dużej wartości przyrodniczej, dydaktycznej i estetycznej. Tak duże skupisko zieleni w obrębie aglomeracji pełni ważną funkcję jako powierzchnia biologiczne czynna, hamując bądź łagodząc działanie wielu czynników degradujących środowisko przyrodnicze, zwłaszcza w zakresie poprawy warunków glebowych i stosunków wodnych, a także warunków mikroklimatycznych.

Uwarunkowania prawne WPKiW

W dniu 10.07.2003 r. podpisano akt notarialny zawierający Akt Komercjalizacji Przedsiębiorstwa Państwowego WPKiW w Chorzowie, który w punkcie II określa, że kapitał własny Spółki pokryty zostanie funduszem założycielskim, funduszem przedsiębiorstwa i nie podzielonym wynikiem finansowym za okres działalności przed komercjalizacją przedsiębiorstwa w wysokości 17.591.000 zł ( dzieli się na 1.759.100 akcji po 10 zł każda ). Wszystkie akcje objął Skarb Państwa.

Tak więc WPKiW jest aktualnie spółką akcyjną, działającą w oparciu o kodeks spółek handlowych i z założenia winna przynosić zyski. Jeszcze jako przedsiębiorstwo państwowe a także obecnie generuje w ogólnym rozliczeniu straty.

Samorządy nie mogą przekazywać dotacji spółce, która nie ma wpisanej w statut działalności "non profit".

Prowadzenie Parku nie jest zadaniem własnym samorządu województwa. Jednak WPKiW mieści się w strategię województwa (zgodnie z art.11 - ust.1 pk.4 oraz ust.2 pkt 2, 5 oraz 7 Ustawy o samorządzie województwa ), tj.:

 1. zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń,
 2. utrzymanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu wojewódzkim,
 3. racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz kształtowanie zasobów środowiska naturalnego zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
 4. wspieranie rozwoju kultury oraz sprawowanie opieki nad dziedzictwem kulturowym i jego racjonalne wykorzystanie,

a także art.14--ust.1 pkt 8 i 11 Ustawy o samorządzie województwa tj.:

Samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami w zakresie: ochrony środowiska, kultury fizycznej i turystyki.

Stan prawny nieruchomości Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Ziętka SA


WPKiW SA włada i funkcjonuje na obszarze o łącznej powierzchni 521,8591 m2 (w zaokrągleniu 522 ha ) - takiej wielkości dotyczył złożony wniosek komercjalizacyjny Wojewody Śląskiego z dnia 21.06.2002 r który obejmował:

 1. Śląski Ogród Zoologiczny - 47,6 ha
 2. Śląskie Wesołe Miasteczko - 25,9 ha
 3. Kąpielisko Fala - 12,1 ha
 4. Tereny Ogólnopolskiej Wystawy Ogrodniczej - 40,7 ha
 5. Górnośląski Park Etnograficzny - ok. 23 ha
 6. Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji - Stadion Śląski - ok. 22 ha
 7. własność prywatną - 12 ha 79 a 31 m2 (ok.15 indywidualnych właścicieli )
 8. pozostałe tereny - 337,3 ha

Do marca 2004 r. w WPKiW uwłaszczonych było 41 działek o łącznej powierzchni 32 ha 50 arów 13 m2 . W dniu 31 marca 2004 r ( na podstawie przepisów art. 200 ustawy z dn. 21.8.1997 o gospodarce nieruchomościami) Wojewoda Śląski wydał kolejną decyzję uwłaszczeniową w stosunku do 19 działek o łącznej powierzchni 222 ha 16 arów oraz 88 budynków i znajdujących się na nich urządzeń. WPKiW SA w Chorzowie uzyskał w ten sposób prawo użytkowania wieczystego gruntów oraz prawo własności budynków i urządzeń (nabycie nieodpłatne). Z tych 88 budynków budowa 9 została sfinansowana przez inne jednostki organizacyjne.
Zgodnie z uzasadnieniem do decyzji Wojewody Śląskiego osoby, które poniosły nakłady na w/w budynki mogą dochodzić roszczeń z tytułu poniesionych nakładów od użytkownika wieczystego w postępowaniu przed sądem cywilnym.
Na przestrzeni lat 1993-2000 WPKiW w Chorzowie występował do Wojewody Śląskiego o uwłaszczenie gruntu o łącznej powierzchni 567,8414 ha. Do 28.09.2004r. wydano decyzje uwłaszczeniowe na łączną powierzchnię 352,6145 ha obejmującą m.in. Park Wodny, Ośrodek Turystyczny PTTK, Śląskie Wesołe Miasteczko, Śląski Ogród Zoologiczny; do uwłaszczenia pozostaje jeszcze powierzchnia 215,2269 ha.
Opracowany przez przedstawicieli WPKiW SA program restrukturyzacyjny ( kilkakrotnie modyfikowany) zakładał uregulowanie spraw gruntowych etapami: pierwszy w 2004 r. oraz drugi w 2005 r.
Środki potrzebne na sfinalizowanie powyższego zadania ( scalenia gruntów, podziały, wpisy do Ksiąg wieczystych itp.) miały pochodzić z przyznanej pomocy publicznej w kwocie 4,6 mln zł., której do dzisiaj nie otrzymano.
Należy zaznaczyć, że komercjalizacją objęto ok. 522 ha WPKiW, w tym również ok. 46 ha przekazanych Województwu Śląskiemu na realizację zadań własnych tj.

 1. Górnośląski Park Etnograficzny - ok. 23,3 ha (Rozporządzenie RM z dnia 08. 12. 1998 r. - Dz. U. z dn. 10.12.1998 r. - w sprawie wykazu instytucji kultury o charakterze regionalnym został wpisany do rejestru Wojewody w celu prowadzenia w ramach zadań własnych Województwa Śląskiego z dniem (1 stycznia 1999r.)
 2. Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji "Stadion Śląski" - ok. 22,3 ha (Rozporządzenie RM z dnia 19. 11. 1998 r. - Dz. U. z dn. 26.11.1998 r. - w sprawie określenia bazy sportowo-rekreacyjnej pozostającej w zarządzie Wojewody , został przekazany samorządowi Województwa Śląskiego w celu jej dalszego wykorzystania w ramach zadań własnych z dniem 1 stycznia 1999r)

Górnośląski Park Etnograficzny

Stał się z mocy prawa z dn. 1 stycznia 1999 r. ( Rozporządzenie RM z 8.12.1998r.) wojewódzką samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną.
Jednostka ta nigdy nie otrzymała zajmowanych gruntów w drodze aktu przewidzianego prawem. Teren parku o powierzchni 22 ha został wydzielony ( bez podziału geodezyjnego ) i oddany w sposób nieformalny przez Zarząd WPKiW ówczesnemu Wydziałowi Kultury Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach w dniu 25.06.1963r. Na w/w powierzchnię składa się 67 działek z czego 10 podlegałoby przejęciu w całości natomiast 57 wymaga podziału na ok. 120 działek. Dla części działek w księdze wieczystej widnieje zapis Skarb Państwa - WPKiW, dla części Skarb Państwa - KWK Prezydent (następca prawny Rudzkiej Spółki Węgla) natomiast 3 działki stanowią własność Gminy Chorzów.

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji "Stadion Śląski"

Powołany został z dn. 13 stycznia 1976 r. zarządzeniem Wojewody Katowickiego na bazie majątkowej Wojewódzkiego Ośrodka Sportu Turystyki i Wypoczynku "Stadion Śląski" (wg. bilansu na dzień 31.12.1975)
WOSiR został przejęty przez Województwo Śląskie na podstawie art.146 ust.2 ustawy kompetencyjnej i ujęty w Rozporządzeniu R M z dn. 19.11.1998 r. określającym rodzaj bazy sportowo - rekreacyjnej przejmowanej przez samorząd województwa. Tak więc mienie Skarbu Państwa będące we władaniu Ośrodka stało się z mocy prawa mieniem samorządu. Brak jednak potwierdzenia nabycia mienia w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez wojewodę. Wojewoda decyzją z dn.22.10.2001 r. stwierdził jedynie, że Województwo Śl. nabyło z mocy prawa majątek ruchomy tj. środki trwałe służące statutowej działalności WOSiR, natomiast odmówił stwierdzenia nabycia nieruchomości gruntowych i budynków ze względu na nieuregulowany stan prawny. W wyniku odwołania Zarządu Województwa (z dn.6.11.2001r.) w dn. 27.05.2002 r. Minister Skarbu Państwa uchylił zaskarżoną decyzję w części dot. nieruchomości i przekazał sprawę Wojewodzie Śląskiemu do ponownego rozpatrzenia.
Faktycznie we władaniu WOSiR pozostaje ok. 23,10 ha ujętych w protokole zdawczo - odbiorczym ( sporządzonym przez przedstawicieli województwa w dn. 8.06.2000r. i będącym wyłącznie dokumentem wewnętrznym) . Na w/w powierzchnię składa się 38 działek z czego 12 działek podlegałoby przejęciu w całości, 26 działek wymaga podziału geodezyjnego na ok. 56 działek. Dla dużej części działek w księdze wieczystej widnieje zapis Skarb Państwa - WPKiW , a w stosunku do 4 działek - osoby fizyczne
Przekazanie nieruchomości na rzecz Województwa Śląskiego może nastąpić dopiero po dokonaniu geodezyjnego wydzielenia działek będących w faktycznym władaniu tych jednostek.
Koszty uregulowania stanu prawnego mienia przekazanego województwu ponosi Skarb Państwa ( zgodnie z art.63 ustawy z dn. 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną)

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego zwracał się Wojewody Śląskiego dwukrotnie (pisma z 25.11.2003r. i 4.5.2004r.) z prośbą o udzielenie informacji na jakim etapie znajdują się postępowania w sprawie nabycia przez Województwo Śląskie mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu WOSiR" Stadion Śląski" i Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie. Wojewoda nie udzielił jednak do tej pory odpowiedzi.

Działania Samorządu Województwa Śląskiego w sprawie WPKiW

 1. Uchwała intencyjna - Uchwała Nr I/56/12/2002 Sejmiku Województwa Śląskiego z dn. 23.09.2002 r. o przyjęciu oświadczenia dotyczącego przejęcia akcji skomercjalizowanego przedsiębiorstwa WPKiW przez Województwo Śląskie, Gminę Chorzów oraz inne zainteresowane gminy.
 2. Wystąpienie Marszałka Województwa Śląskiego z dn. 5.12.2003 r skierowane do Piotra Czyżewskiego Ministra Skarbu Państwa.
  W przedmiotowym piśmie Marszałek informuje, że Zarząd Województwa Śląskiego rozważa możliwość przejęcia WPKiW oraz zwraca się o rozpatrzenie możliwości wsparcia ze strony ministerstwa inicjatywy samorządu województwa poprzez uregulowanie spraw geodezyjno-prawnych, zapewnienia pokrycia zobowiązań WPKiW, zapewnienie źródeł dochodów rekompensujących różnice pomiędzy przychodami a niezbędnymi kosztami WPKiW.
 3. Odpowiedz Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Ignacego Bochenka z dn. 16.01.2004.
  Minister Skarbu Państwa wykonuje wyłącznie funkcje właścicielskie i nie jest organem właściwym do dokonywania czynności wspomnianych w piśmie Marszałka
 4. Wystąpienie Marszałka Województwa Śląskiego z dn. 10.03.2004 r. skierowane do Zbigniewa Kaniewskiego Ministra Skarbu Państwa.
  Marszałek poinformował, iż Zarząd podtrzymuje wolę przejęcia Parku, ale ze względu na uwarunkowania formalno-prawne oraz ograniczenia zasobności budżetu województwa powinno być podjęte ze strony Skarbu Państwa konkretne stanowisko wobec inicjatywy województwa.
 5. W dniu 13.04.2004 r. w Gmachu Sejmu Śląskiego odbyło się spotkanie Marszałka Województwa Śląskiego z Wiceministrem Skarbu Państwa -Tadeuszem Soroką
  Stanowisko Zarządu Województwa Śląskiego
  Zarząd wyraził wolę przejęcia od Skarbu Państwa WPKiW w Chorzowie pod warunkiem:
  1. kompleksowego uregulowania spraw geodezyjno-prawnych ( własnościowych)
  2. pokrycia istniejących zobowiązań WPKiW
  3. zapewnienia źródeł dochodów rekompensujących różnicę między przychodami a niezbędnymi kosztami
  Ustalenia
  Skarb Państwa przekaże WPKiW Samorządowi Województwa Śląskiego z równoczesnym przekazaniem środków w formie pomocy publicznej. Wysokość zadeklarowanej przez Wiceministra kwoty wynosi co najmniej 12 mln 200 tyś zł z możliwością jej podwyższenia.
  Rozważano również przekazanie Województwu Śląskiemu nieruchomości zabudowanych będących własnością Skarbu Państwa celem pozyskiwania środków na WPKiW
 6. Odpowiedz Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Ignacego Bochenka z dnia 26.04.2004 r.
  Poinformował, że Ministerstwo zwróciło się do Wojewody o uwłaszczenie Spółki na zajmowanych przez nią gruntach oraz że działający w Ministerstwie Zespół ds. Udzielania Pomocy Restrukturyzacyjnej podjął decyzję o udzieleniu WPKiW SA pomocy publicznej we wnioskowanej kwocie - 12.200 tys.zł oraz że oczekuje opinii UOKiK.
  W wyniku interwencji Ministerstwa Wojewoda Śląski w dniu 31.03.2004 r. wydał decyzję uwłaszczeniową w stosunku do gruntów o łącznej powierzchni 222ha 16 arów. W stosunku do pozostałych gruntów będących we władaniu WPKiW proces uwłaszczeniowy nie został zamknięty.
 7. W dniu 21.05.2004r. w Ministerstwie Skarbu Państwa odbyło się spotkanie Członka Zarządu Województwa Śląskiego- M. Jarosza z Wiceministrem Skarbu Państwa - T.Soroką oraz Wicedyrektorem Departamentu Nadzoru Właścicielskiego -Z.Gryglasem w sprawie udzielenia pomocy publicznej oraz wspólnego szukania możliwości wsparcia finansowego WPKiW oraz dokapitalizowania Spółki majątkiem przynoszącym dochody a pozostającym w gestii Wojewody lub Ministerstwa Skarbu Państwa.
 8. Wystąpienie Marszałka Województwa do Ministra Skarbu Państwa - Jacka Sochy z dnia 1.09.2004 r. w którym zwrócił się po raz kolejny o przekazanie mienia Parku nie obciążonego zobowiązaniami oraz załączył projekt będącego w uzgodnieniach pomiędzy Województwem Śląskim, Miastem Chorzowem i Miastem Katowice porozumienia w sprawie gotowości przejęcia zadań WPKiW ( zakłada ono 70 % udział województwa w ogólnej sumie kosztów nie znajdujących pokrycia w przychodach uzyskanych przez WPKiW ; Katowic -20% i Chorzowa -10%).
 9. W dniu 6.09.2004r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego odbyło się spotkanie w sprawie przekazania zadań i mienia WPKiW w Chorzowie zainteresowanym samorządom. W dyskusji wzięli udział: Wiceminister Skarbu Państwa- T.Soroka, Marszałek Województwa Śląskiego - M. Czarski, Skarbnik Województwa Śl.- E. Stolorz-Krzisz, Wojewoda Śląski -L..Jarzębski, Przewodniczący Rady Nadzorczej WPKiW- A. Drybański, Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu - A. Krężel, Prezydent Miasta Katowice - P.Uszok.
  Ustalenia:
  1. W obecnym stanie zadłużenia i nieuregulowanej własności gruntów WPKiW nie może być przekazany samorządowi województwa.
  2. ARP przygotuje założenia do programu restrukturyzacji.
  3. Dokonanie zmiany dotychczasowego statutu WPKiW w spółkę użyteczności publicznej oraz fundacji zarejestrowanej jako organizacja pożytku publicznego.
  4. Przygotowanie harmonogramu działań na okres od 6 do 12 miesięcy, który zahamowałby dalsze straty i doprowadziłby do ich redukcji.
  5. Wiceminister SP przyjął na siebie zobowiązanie podjęcia rozmów z Prezydentem Miasta Chorzowa .
 10. Z inicjatywy Zarządu Województwa, na podstawie ustawy o samorządzie województwa z 5 czerwca 1998 roku oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r Sejmik Województwa Śląskiego w dniu 20.09.br mając na względzie dramatyczną sytuację Parku podjął uchwałę o zabezpieczeniu 1 mln zł na realizację zadania pn. wspieranie działań na rzecz Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w ramach "Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na r. 2004".
 11. W dniu 21.09.2004 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego odbyło się kolejne spotkanie w sprawie przekazania zadań i mienia WPKiW w Chorzowie zainteresowanym samorządom W dyskusji wzięli udział Marszałek Województwa Śląskiego - M. Czarski, Przewodniczący Rady Nadzorczej WPKiW- A. Drybański, Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu - A. Krężel, Prezydent Miasta Chorzowa - M.Kopel, Regionalny Przedstawiciel ARP - P.Podsiadło.
  Ustalenia:
  1. Rada Nadzorcza WPKiW ogłosi konkurs na stanowisko prezesa i wystąpi do MS o wyrażenie zgody na sprzedaż zbędnych nieruchomości Parku
  2. Władze WPKiW wystąpią do MS o wyrażenie zgody na przekształcenie go w Spółkę Użyteczności Publicznej
  3. MS wystąpi do Wojewody Śląskiego o przyspieszenie i dokończenie prac związanych z uregulowaniem stanów prawnych nieruchomości Parku oraz wystąpi do Prezydentów miast Katowic, Chorzowa, Siemianowic Śl. z prośbą o wskazanie mienia SP będącego w ich zarządzie i przynoszącego dochody w celu przekazania go aportem do WPKiW.
  4. Ministerstwo SP przekaże aportem WPKiW nieruchomości, na terenie których zlokalizowane są Targi Katowickie, aby wpływy z tytułu dzierżawy w wysokości 0,5 mln rocznie mogły stanowić dochód Spółki lub poręczenie kredytu dla niej.
  5. ARP rozezna możliwość zatrudnienia eksperta do określenia studium wykonalności i opracowania strategii funkcjonowania WPKiW
  6. Urząd Marszałkowski ogłosi konkurs na zadanie publiczne dot. ZOO o łącznej wartości 1 mln zł.
 12. Urząd Marszałkowski ogłosił otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne województwa śląskiego mające na celu Wspieranie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego (ogłoszenie w prasie 25 i 26.09.2004 r.)

Zakończenie

Reasumując: uwzględniając wielofunkcyjność WPKiW (funkcje edukacyjno-naukowe, kulturalne, rekreacyjno-sportowe, turystyczne, zdrowotne itp.), podjęcie działań zmierzających do zapewnienia środków dla dalszej jego egzystencji jest w pełni uzasadnione i bezsporne.

Samorząd Województwa zawsze tj. od czasów podjęcia uchwały intencyjnej w 2002r. do chwili obecnej wyrażał wolę przejęcia istniejącego od 50 lat Parku, który wrósł w pejzaż i tradycję nie tylko naszej aglomeracji. Powinno się to jednak odbyć z uwzględnieniem wszystkich aspektów zagadnienia. Park jako przedsiębiorstwo państwowe otrzymywał co roku dotacje w kwocie 10 mln zł, a i tak wyniki finansowe zamykające poszczególne lata obrachunkowe były ujemne. Wynegocjowanie realnych warunków przejęcia na barki województwa kosztów utrzymania tego obiektu jest o tyle istotne, że możliwości finansowe województwa są bardzo ograniczone.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice