Sejmowa Komisja Kultury obradowała w Katowicach

Od wczoraj w naszym regionie przebywają posłowie - członkowie Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu
Wizyta parlamentarzystów rozpoczęła się od posiedzenia wyjazdowego Komisji zorganizowanego w Bibliotece Śląskiej w Katowicach. W porządku obrad znalazły się dwa tematy:
  • Aktualna sytuacja i perspektywy rozwoju kultury w ośrodkach przemysłowych Ten temat omówiła Agnieszka Odorowicz - sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Sztuki oraz Maciej Klimczak - podsekretarz stanu w MKiS.
  • Skutki finansowe dla instytucji kultury województwa śląskiego po ich przejęciu przez samorządy w roku 1999 przedstawił wicemarszałek Województwa Śląskiego Sergiusz Karpiński. Następnie odbyła się dyskusja z udziałem parlamentarzystów, radnych Sejmiku, przedstawicieli samorządów lokalnych, dyrektorów regionalnych placówek kultury oraz dziennikarzy. Spotkaniu towarzyszyło duże zainteresowanie mediów. Debatowano o najważniejszych problemach spowalniających rozwój kultury w naszym województwie a także o przyszłości i roli regionalnych mediów, zwłaszcza Oddziału TVP S.A. w Katowicach. Zgodnie z założeniami reformy terytorialnej kraju z 1 stycznia 1999, zdecentralizowano zadania w zakresie kultury i ochrony jej dóbr na rzecz samorządów wojewódzkich oraz powiatowych. W naszym regionie reforma objęła 22 instytucje kultury. W wyniku tych zmian Samorząd Województwa Śląskiego uzyskał status organu założycielskiego dla 17 instytucji kultury oraz jednej instytucji filmowej. Po jednej instytucji przejęły także miasta Katowice, Bielsko-Biała i Częstochowa oraz powiaty cieszyński i będziński. Pierwotnie nakłady na kulturę miały pochodzić z dochodów własnych, jednak wkrótce okazało się, iż samofinansowanie się kultury będzie niemożliwe, bowiemzakładane dochody własne nie bilansowały się z wydatkami. Niemal we wszystkich województwach kwoty określone w założeniach Ministerstwa Finansów były niższe od pierwotnie planowanych. Zróżnicowana była jednak skala niedoszacowania projektu planu. W województwie śląskim niedobór ten wyniósł 42,73 % gdy np. w województwie lubuskim osiągnął aż 66,5%. Średnia krajowa wyniosła 14,7%. W związku z tym Minister Kultury i Sztuki zwrócił się do Ministra Finansów o utworzenie rezerwy celowej, która miała wyrównać powstałe różnice do wysokości pierwotnie planowanych, a tym samym umożliwić działalność instytucji kultury w tych województwach, w których poziom dochodów własnych nie był wystarczający. Konsekwencją tej sytuacji był bardzo zróżnicowany udział poszczególnych województw w środkach z utworzonej dotacji celowej. W roku 1999 Województwo Śląskie na działalność bieżącą przejętych instytucji kultury otrzymało z rezerwy budżetu państwa kwotę 15.829.947, zł. W sumie dotacje dla instytucji kultury wyniosły o ok. 1 mln zł mniej niż zakładano. W roku 2000 kwotę z rezerwy zwiększono z uwagi na oddanie do użytku (w połowie roku 1999) nowego gmachu Biblioteki Śląskiej. Podobna sytuacja "trudnego startu" dotyczyła instytucji kultury przejętych przez powiaty. W swoim wystąpieniu wicemarszałek Sergiusz Karpiński omówił także zaangażowanie Samorządu Województwa w rozwój kultury. Od 1999 roku dwukrotnie zwiększono wydatki na instytucje kultury z dochodów własnych. Nakłady te wzrosły od kwoty 21,8 mln zł do 49.8 mln zł.Dzięki temu można było zwiększyć wydatki majątkowe (1999 r – 2.7 mln zł., rok 2004 – 6.4 mln zł) oraz podnieść poziom wynagrodzeń (w 2000 – przeciętne wynagrodzenie w instytucjach kultury: 1.281 zł, w 2003 – 1.877 zł.). Od roku 2001 zadania inwestycyjne z zakresu kultury zgłaszane są także do Kontraktu dla Województwa Śląskiego. Pozwala to na finalizowanie rozpoczętych przed laty inwestycji. W roku 2005 ze środków pochodzących z Kontraktu planowane jest zakończenie etapu renowacji kompleksu pałacowego w Koszęcinie oraz budowa zaplecza dla Teatru Rozrywki w Chorzowie. "Wysokość dotacji dla wojewódzkich instytucji nie jest zadowalająca. Jednak utrzymująca się tendencja corocznego wzrostu nakładów na kulturę w naszym regionie obrazuje wagę, jaką przywiązujemy do rozwoju kultury i ochrony jej dziedzictwa jako czynników generujących korzystną ewolucję wizerunku województwa śląskiego"- stwierdził wicemarszałek Sergiusz Karpiński. Wczoraj członkowie Sejmowej Komisji Kultury odwiedzili także Akademię Sztuk Pięknych oraz Akademię Muzyczną w Katowicach. Dzisiaj Komisja spotka się z władzami samorządowymi Żywca i powiatu żywieckiego. Posłowie wizytować będą również Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną w Bielsku – Białej oraz Zespół Szkól Artystycznych na Osiedlu Tysiąclecia w Katowicach.