Wojewódzka Społeczna Rada Do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Zadanie, kompetencje, kontakt

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
  • integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  • realizacji praw osób niepełnosprawnych.
 2. opiniowanie projektów wojewódzkich programów działań na rzecz osób  niepełnosprawnych,
 3. ocena realizacji programów,
 4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez sejmik województwa pod kątem ich skutków dla  osób niepełnosprawnych.

Członków Rady powołuje i odwołuje Marszałek Województwa.

Członek Rady może zostać odwołany, na:

 • swój wniosek,
 • wniosek organizacji lub organu, które zgłosiły jego kandydaturę,
 • wniosek Marszałka, po zasięgnięciu opinii organizacji lub organu, które zgłosiły jego kandydaturę.

Wojewódzka Rada składa się z 7 osób powoływanych spośród przedstawicieli działających na terenie Województwa organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli wojewody i jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin).

Kadencja Rady trwa  4 lata.

Adres korespondencyjny do Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-032 Katowice

Kontakt: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
tel. (0-32) 77 40 638, 917
fax (0-32) 77 40 906
niepelnosprawni@slaskie.pl

Linki do stron zewnętrznych
Więcej o radzie na stronie Śląskie dla niepełnosprawnych