Sejmik za przejęciem WPKiW

Niemal jednogłośnie (jeden głos przeciw, kilka wstrzymujących się) Sejmik Województwa Śląskiego przyjął dwie uchwały, których projekty przedstawił radnym Marszałek Województwa Michał Czarski.
Sejmik uznał za konieczne wystąpienie do Ministra Skarbu Państwa o przekazanie Województwu Śląskiemu akcji WPKiW. Radni uchwalili również apel do rad miast Chorzowa, Katowic i Siemianowic Śląskich o wspólne dofinansowanie działalności parku. XXV sesja Sejmiku przyniosła przełom w długotrwałych staraniach radnych oraz Zarządu Województwa o realizację inicjatywy ratowania Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie. Wznosząc się ponad polityczne podziały, Sejmik spełnił oczekiwania zdecydowanej większości mieszkańców naszego województwa. Decyzja radnych upoważnia Zarząd Województwa do wystąpienia do Ministra Skarbu Państwa - obecnego właściciela parku, z wolą przejęcia akcji WPKiW S.A. Po zrealizowaniu tego zamiaru możliwe będzie dokonanie restrukturyzacji parku oraz przekształcenie jego statusu prawnego w taki sposób, by możliwe było współfinansowanie jego działalności przez Samorząd Województwa Śląskiego a także samorządy Katowic, Chorzowa i Siemianowic Śląskich. Według najbardziej prawdopodobnego scenariusza, spółka WPKiW ulegnie likwidacji, a w jej miejsce zostanie powołany zakład budżetowy. Strategia przekształconego parku polegać będzie na podejmowaniu działań w kierunku niwelowania różnicy pomiędzy przychodami a kosztami. Właśnie tę, zmniejszającą się z czasem, lukę w finansach parku samorząd województwa chce wziąć na siebie apelując do radnych Chorzowa, Katowic i Siemianowic Śląskich o wsparcie. Z taką intencją realizowana będzie modernizacja parku oraz inwestycje sprzyjające jego komercyjnej działalności. Ideą restrukturyzacji WPKiW ma być zapewnienie mu trwałych źródeł przychodów własnych, przeciwdziałanie dezintegracji jego obszaru i umożliwienie realizowania społecznej misji przypisanej parkowi przez jego twórców oraz mieszkańców naszego regionu na przestrzeni minionych dekad. W trosce o przyszłość WPKiW radni podjęli trudną decyzję o przejęciu mienia i zadań parku mimo ciążących na nim zobowiązań finansowych. Nieuregulowana pozostaje kwestia własności znacznej części gruntów zlokalizowanych na terenie WPKiW. Marszałek zadeklarował gotowość Zarządu Województwa do podjęcia tego wyzwania. Za tę determinację oraz konsekwentne zrealizowanie inicjatywy ratowania parku, w serdecznych słowach podziękował marszałkowi radny Michał Wójcik (PiS), pełnomocnik grupy radnych, którzy wnioskowali o zwołanie sesji Sejmiku w sprawie sytuacji WPKiW.